Nakłady na towar handlowy przekwalifikowany na środek trwały

Pytanie: Spółka z o.o. w 2015 roku zakupiła maszynę, którą zakwalifikowała jako towar, a w 2016 roku postanowiła przekwalifikować ją jako środek trwały. W 2016 roku spółka poniosła koszty na remont i przegląd maszyny. Jaka będzie wartość początkowa środka trwałego? Czy koszty remontu uprzednio zaliczone kosztów uzyskania przychodów trzeba wyksięgować z kosztów?

Odpowiedź: Uważam, że jeżeli przedmiotowe koszty remontu i przeglądu maszyny zostały poniesione przed oddaniem jej do używania jako środek trwały (przed przekwalifikowaniem na środek trwały), koszty te stanowią element wartości początkowej tej maszyny jako środka trwałego. Wiąże się z tym konieczność zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o uprzednio zaliczone do nich koszty remontu i przeglądu przedmiotowej maszyny.

Uzasadnienie: Z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., wynika, że za wartość początkową środków trwałych nabytych przez podatnika uważa się cenę ich nabycia (zob. art. 16g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Za cenę nabycia, zgodnie z art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p., uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (w szczególności koszty wymienione w dalszej części art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p.). 

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że przyjmuje się, iż wydatki remontowe ponoszone przed oddaniem środka trwałego do używania uznaje się za powiększające jego wartość początkową (zob. wyrok NSA z dnia 31 maja 2011 r. - II FSK 25/10 czy wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 10 września 2013 r. - I SA/Bd 344/13). Dotyczy to według mnie również sytuacji, gdy wydatki takie ponoszone są na składniki majątku, które zostały zakwalifikowane jako towar handlowy. a dopiero później przekwalifikowane na środki trwałe.

Uważam zatem, że jeżeli przedmiotowe koszty remontu i przeglądu maszyny zostały poniesione przed oddaniem jej do używania jako środek trwały (przed przekwalifikowaniem na środek trwały), koszty te stanowią element wartości początkowej tej maszyny jako środka trwałego. Wiąże się z tym konieczność zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o uprzednio zaliczone do nich koszty remontu i przeglądu przedmiotowej maszyny.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 2 stycznia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi