Odsetki od pożyczek na działalność deweloperską jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka prowadząca działalność deweloperską otrzymała pożyczkę na zakup gruntu. Zakup gruntu opodatkowany był 23% vat. Wartość pożyczki wynosiła 123.000 zł. Z kwoty tej sfinansowany został zakup gruntu netto oraz VAT. Spółka wystąpiła o zwrot vat, otrzymała zwrot po 180 dniach, wówczas zwróciła część pożyczki tj . 23.000 zł. Pozostała część pożyczki tj 100.000 zł wraz z całością odsetek została zapłacona. Czy odsetki od pożyczki w części finansującej vat przez 180 dni tj. 23.000 zł powinniśmy przypisać do finansowania działalności deweloperskiej i zaliczyć do KUP w momencie powstania przychodu tj. za 2 lata (tak jak od 100.000 zł tj. kwoty finansującej zakup gruntu w cenie netto), czy zaliczyć do KUP w momencie zapłaty odsetek?

Odpowiedź: Uważam, że całość odsetek od przedmiotowej pożyczki powinna zostać przez spółkę uznana za koszty bezpośrednio związane z przychodami, a więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w dacie uzyskania odpowiadających im przychodów (jak wynika z treści pytania – za 2 lata).

Uzasadnienie: Ponoszone przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych koszty dzielą się na koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednio (a więc pośrednio) związane z przychodami. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne, co do zasady, w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (zob. art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). Natomiast koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne, co do zasady, w dacie ich poniesienia (zob. art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że dominuje stanowisko, iż odsetki od pożyczek zaciąganych na działalność deweloperską (np. na zakup gruntów, na których zostają wybudowane sprzedawane budynki lub mieszkania) należą do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami i – o ile zostały zapłacone (zob. art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p.) – stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie uzyskania odpowiadających im przychodów z tej działalności. Tytułem przykładu wskazać można interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2010 r. (IPPB5/423-202/10-4/DG) oraz z dnia 1 lutego 2016 r. (IPPB3/4510-1091/15-2/AG). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji, „odsetki od kredytów/pożyczek zaciągniętych, na sfinansowanie konkretnego zadania inwestycyjnego, stanowią koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami i powinny być uznane za koszty uzyskania przychodu z chwilą uzyskania odpowiadającego im przychodu, tj. ze sprzedaży lokali, nie wcześniej jednak niż z chwilą zapłaty odsetek od pożyczek/kredytów”.

Powyższe w omawianej sytuacji dotyczy odsetek od całej pożyczki, w tym od kwoty przypadającej na zwróconą część podatku VAT. Okoliczność ta nie zmienia bowiem faktu, że przedmiotowa pożyczka została zaciągnięta na zakup gruntu, który wykorzystany zostanie przez spółkę do uzyskania konkretnych przychodów w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej. Uważam zatem, że całość odsetek od przedmiotowej pożyczki powinna zostać przez spółkę uznana za koszty bezpośrednio związane z przychodami, a więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w dacie uzyskania odpowiadających im przychodów (jak wynika z treści pytania – za 2 lata).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 18 listopada 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi