Okres amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym

Pytanie: Jaką stawką amortyzować komplet kół z oponami zimowymi do samochodu osobowego w leasingu operacyjnym? Wartość kół to kwota powyżej 5.000 zł i stanowi inwestycję w obcym środku trwałym.

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji inwestycję w obcym środku trwałym (komplet kół z oponami zimowymi do samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego) może Pan amortyzować według stawki indywidualnie ustalonej, z zastrzeżeniem, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Odpowiada to maksymalnej rocznej stawce amortyzacyjnej w wysokości 40%.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 16j ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym że dla:

  • inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat;
  • inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wymienione w pkt 1 okres amortyzacji ustala się według zasad określonych w art. 16j ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p.

W świetle tych przepisów okres amortyzacji inwestycji w obcych środkach trwałych będących środkami transportu (w tym samochodami osobowymi) nie może być krótszy niż 30 miesięcy (zob. art. 16j ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 września 2012 r. (IBPBI/2/423-606/12/SD). W interpretacji tej czytamy, że „okres amortyzacji (ustalony stawką indywidualną) inwestycji w obcym środku trwałym od wartości początkowej ustalonej w wysokości sumy nakładów poniesionych w związku z zabudową samochodu w celu przeprowadzania pokazów lakierniczych wziętego w leasing operacyjny, zgodnie z cytowanym powyżej art. 16j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, nie może być krótszy niż 30 miesięcy”.

A zatem w przedstawionej sytuacji inwestycję w obcym środku trwałym (komplet kół z oponami zimowymi do samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego) może Pan amortyzować według stawki indywidualnie ustalonej, z zastrzeżeniem, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Odpowiada to maksymalnej rocznej stawce amortyzacyjnej w wysokości 40%.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 2 lutego 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi