Opłaty za parkingi i autostrady

Pytanie: Spółka używa w działalności gospodarczej samochosy osobowe na podstawie umów najmu. Czy do wydatków, o których mowa w artykule 16 ust. 1 pkt 51 należy zaliczyć opłaty za parkingi i przejazdy autostradą (czyli czy wchodzą one do kilometrówki)?

Odpowiedź: Tak, wydatki na opłaty za parkingi oraz przejazdy autostradami stanowią wydatki z tytułu używania samochodów osobowych, które – w przypadku samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (w tym samochodów osobowych używanych na podstawie umów najmu) – należy rozliczać w ramach kilometrówki. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

 Uzasadnienie: Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., ograniczają wysokość i możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu używania samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (w tym samochodów osobowych używanych na podstawie umów najmu). Wydatki takie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i do wysokości wynikającej z iloczyny przebiegu pojazdu (ustalonego na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu) i tzw. "kilometrówki" (zob. art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p.).

Zdaniem organów podatkowych wydatkami z tytułu używania samochodów osobowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p., są, między innymi, wydatki na parkingi oraz przejazdy autostradami. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2013 r. (ILPB3/423-385/13-2/PR), „opłaty za autostradę czy parkingi wiążą się nierozerwalnie z używaniem samochodu, są to wydatki dotyczące eksploatacji samochodu osobowego, a zatem wydatki te objęte są limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy”. Takie też stanowisko reprezentują sądy administracyjne. Tytułem przykładu wskazać można wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 maja 2014 r. (III SA/Wa 3005/13), w którym czytamy, że „opłata za autostradę czy parking wiąże się nierozerwalnie z używaniem samochodu, a zatem objęta jest limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 30 i 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie może być zaliczona do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy”.

A zatem opłaty za parkingi oraz przejazdy autostradami stanowią wydatki z tytułu używania samochodów osobowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p. Oznacza to, że jeżeli wydatki e dotyczą samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika (w tym samochodów osobowych używanych na podstawie umów najmu) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów tylko w ramach limitu wynikającego z tzw. „kilometrówki”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 15 października 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi