Podatek od nieruchomości komercyjnych a budynek o mieszanym charakterze

Pytanie: Spółka  nabyła w 2016 r. udział w nieruchomości gruntowej. Nieruchomość gruntowa to działki zabudowane budynkiem kamienicy (budynek o charakterze usługowo-biurowo-apartamentowym). Łączna powierzchnia użytkowa kamienicy wynosi 2712 m2 w tym: 1) Powierzchnia biurowo-usługowa wynosi 2022 m2 2) Powierzchnia mieszkalna wynosi 689,00 m2 Spółka nabyła udział w prawie własności nieruchomości, który obejmuje trzy kondygnacje budynku o powierzchni użytkowej 2022 m2 użytkowane jako pomieszczenia usługowo-biurowe. Cena nabycia udziału w prawie własności nieruchomości przekracza kwotę 10 mln zł .Spółka wynajmuje posiadane pomieszczenia usługowo-biurowe podmiotom zewnętrznym. Najemcy prowadzą w lokalach działalność usługową m.in. usługi prawne, finansowe, handlowe (sklep), medyczne (gabinety dentystyczne i okulistyczne), kosmetyczne. Czy w związku z tym, iż Spółka jest właścicielem pomieszczeń usługowo-biurowych podlega obowiązkowi uiszczania podatku od nieruchomości komercyjnych? Czy może ze względu na „mieszany” charakter budynku (zarówno usługowo-biurowy jak i mieszkalny) jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od nieruchomości komercyjnych?

Odpowiedź: Tak, spółka jest, co do zasady, obowiązana do obliczania i wpłacania podatku dochodowego z tytułu współwłasności przedmiotowego budynku w wysokości 0,035% jego wartości początkowej za każdy miesiąc (chyba że podatek jest niższy od kwoty zaliczki na podatek za dany miesiąc). Mieszany charakter budynku, o którym mowa, obowiązku tego nie wyłącza.

Uzasadnienie: Z początkiem 2018 r. do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 2343 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., dodane zostały przepisy określające tzw. minimalny podatek dla podatników posiadających środki trwałe w postaci nieruchomości komercyjnych. W przypadku podatników, o których mowa, ustalana jest dodatkowa podstawa opodatkowania. Stanowi ją wartość początkowa wybranych środków trwałych, tj. wskazanych w art. 24b ust. 1 u.p.d.o.p. budynków handlowo-usługowych oraz budynków biurowych, których wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł (z wyjątkiem budynków wymienionych w art. 24b ust. 2 u.p.d.o.p.).

Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że z objaśnień do PKOB (klasyfikacja ta pełni pomocniczą rolę przy klasyfikacji budynków na gruncie KŚT) wynika, że budynki, których mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne klasyfikowane są jako budynki niemieszkalne, jak również że w przypadku obiektów budowlanych użytkowanych lub przeznaczonych do wielu celów klasyfikuje się je w jednej pozycji, zgodnie z ich głównym użytkowaniem. W konsekwencji budynek, o którym mowa, stanowi budynek niemieszkalny klasyfikowany jako handlowo-usługowy (jeżeli powierzchnia przeznaczona pod usługi jest większa niż powierzchnia przeznaczona pod biura) lub jako budynek biurowy (w przeciwnym razie). Niezależnie od przypadku, budynek ten stanowi zatem budynek, o którym mowa w art. 24b ust. 1 u.p.d.o.p., a jednocześnie z treści pytania nie wynika, aby miało w przedstawionej sytuacji zastosowanie jedno z wyłączeń określonych przepisami art. 24b ust. 2 u.p.d.o.p.

Jak przy tym stanowi art. 24b ust. 4 u.p.d.o.p., w przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, przy obliczaniu wartości początkowej, o której mowa w art. 24b ust. 1 u.p.d.o.p., przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji podatnika. Wartość ta – jak wynika z treści pytania – przekracza 10.000.000 zł. Prowadzi to do wniosku, że spółka jest, co do zasady, obowiązana do obliczania i wpłacania podatku dochodowego z tytułu współwłasności przedmiotowego budynku w wysokości 0,035% jego wartości początkowej za każdy miesiąc (chyba że podatek jest niższy od kwoty zaliczki na podatek za dany miesiąc – zob. art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p.). Mieszany charakter budynku, o którym mowa, obowiązku tego nie wyłącza.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 1 marca 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi