Podatek u źródła od przychody z tytułu wynajmu urządzenia za granicą

Pytanie: Spółka posiada faktury od zagranicznych kontrahentów na wynajem urządzeń spawających oraz osprzętu do tych urządzeń. Spółka dokonała wypożyczenia sprzętu na terenie Niemiec dla potrzeb prowadzonych tam prac. Kontrahent wystawił faktury z niemieckim podatkiem od wartości dodanej. Pomimo okazania dokumentów potwierdzających, iż jesteśmy polskim podatnikiem CIT i VAT kontrahent nie skorygował naliczenia podatku VAT. Od jakiej kwoty (netto czy brutto) zobligowani jesteśmy obliczyć i uiścić podatek u źródła?

Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji spółka nie jest obowiązana do pobrania podatku „u źródła”. Odrzucenie tego stanowiska oznaczałoby, że spółka jest obowiązana pobrać podatek „u źródła” od kwoty przychodu brutto (zawierającej niemiecki podatek VAT).

Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Dotyczy to, między innymi, przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego. Od takich przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów, co do zasady, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% (zob. art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.).

Należy jednak zauważyć, że przepisy, o których mowa, mają zastosowanie wyłącznie do przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak zaś orzekł NSA w wyroku z dnia 2 czerwca 2011 r. (II FSK 138/10), „pod pojęciem "terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów" należy rozumieć miejsce, gdzie dokonują się czynności lub położone są nieruchomości (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą. Terytorium takim nie jest obszar, na którym materializuje się efekt świadczonej usługi, z której wynagrodzenie generuje dochód osoby będącej rezydentem kraju innego niż Rzeczpospolita Polska”. Stanowisko to jest przez sądy administracyjne jednolicie reprezentowane (zob. przykładowo wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 września 2013 r. – I SA/Kr 999/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 maja 2014 r. – III SA/Wa 3182/13 czy wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 września 2014 r. – I SA/Bk 292/14).

W przedstawionej sytuacji sprzęt został wynajęty na terenie Niemiec dla potrzeb prowadzonych tam prac. Uważam w związku z tym, że wskazane na wstępie przepisy nie mają w tej sytuacji zastosowania, a w konsekwencji spółka nie jest obowiązana do pobrania podatku „u źródła”.

Tym niemniej wyjaśnić pragnę, że przyjmuje się, iż podatek VAT nakładany przez zagraniczne Państwa nie jest podatkiem od towarów i usług, którego kwoty – na podstawie art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p. – nie stanowią przychodów podatkowych. Dotyczy to również podatku VAT nakładanego przez inne niż Polska państwa członkowskie (zob. przykładowo stanowiące zmianę interpretacji indywidualnej pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23 lutego 2012 r. - DD6/033/5/MDA/PK-1254/2011/2012). Dlatego też odrzucenie wskazanego powyżej stanowiska oznaczałoby, że w przedstawionej sytuacji spółka jest obowiązana pobrać podatek „u źródła” od kwoty przychodu brutto (zawierającej niemiecki podatek VAT).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 13 kwietnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi