Potrącalność kosztów refakturowanych

Pytanie: Spółka polska posiada spółkę zależną w Niemczech. W związku z tym ponosi koszty związane z ta spółką , które później zostaną z refakturowane na spółkę zależną. Czy zaksięgowane koszty staną się kosztem podatkowym w momencie refaktury czy mogą stanowić koszt na bieżąco w momencie poniesienia?

Odpowiedź:Wskazane koszty stają się kosztami podatkowymi w dacie wystawiania refaktur.

Uzasadnienie: Ponoszone przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych koszty dzielą się na koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednio (a więc pośrednio) związane z przychodami. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne, co do zasady, w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (zob. art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). Natomiast koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne, co do zasady, w dacie ich poniesienia (zob. art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.).

Koszty wynikające z otrzymanych przez Spółkę faktur, które następnie podlegają w części lub w całości refakturowaniu, należą do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami. W konsekwencji nie stanowią one podatkowych kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia, lecz – jak się przyjmuje – w momencie wystawienia refaktury. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2013 r. (IPPB3/423-692/13-2/EŻ). Czytamy w niej, że „koszty wynikające z otrzymanych przez Spółkę faktur, które następnie podlegają w części lub w całości refakturowaniu będą stanowiły bezpośrednie koszty uzyskania przychodów i zgodzić należy się z Wnioskodawcą, iż koszt poniesiony w celu refakturowania usługi wiąże się bezpośrednio z przychodem z tytułu refaktury oraz wywoła skutek podatkowy w postaci uzyskania przychodu w momencie wystawienia refaktury”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 23 sierpnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi