Przychody i koszty z tytułu inwentaryzacji towarów

Pytanie: Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową i usługową .Na koniec każdego roku podatkowego przeprowadza inwentaryzację towarów. Koszt towarów w ciągu roku rozlicza na zasadzie FIFO . Rozliczenie inwentaryzacji rozlicza w terminie do 25.03 następnego roku i ujmuje w księgach roku poprzedniego , którego inwentaryzacja dotyczy oraz rozliczeniu rocznym CIT. Czy spółka postępuje prawidłowo nie uwzględniając w zaliczce za grudzień danego roku rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych wpłacanej do 20 stycznia?

Odpowiedź: Uważam, że spółka postępuje prawidłowo nie uwzględniając w zaliczce za grudzień danego roku rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Jednakże nieprawidłowe jest według mnie rozliczanie przez spółkę tych różnic inwentaryzacyjnych w ramach zeznania CIT-8 za zakończony rok.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 2343 z późn. zm.), podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Wysokość zaliczek miesięcznych jest ustalana – jak wynika z treści przytoczonego przepisu – na podstawie dochodu osiągniętego od początku danego roku podatkowego. Przy ich obliczaniu uwzględnia się zatem wyłącznie przychody uzyskane oraz koszty poniesione w tym roku podatkowym.

Jest to w przedstawionej sytuacji o tyle istotne, że w mojej ocenie przychody lub koszty z tytułu stwierdzenia różnicy inwentaryzacyjnych, o których mowa, nie stanowią przychodów lub kosztów uzyskania przychodów roku poprzedniego, lecz przychody lub koszty uzyskania przychodów roku obecnego, tj. roku ujawnienia nadwyżek lub niedoborów inwentaryzacyjnych. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 grudnia 2008 r. - IBPB3/423-844/08/PP czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 września 2009 r. - ITPB3/423-340/09/MT).

Na powyższe nie wpływa przy tym fakt, że różnice inwentaryzacyjne spółka ujmuje w księgach roku poprzedniego. Nie powoduje to, że podatkowo te różnice inwentaryzacyjne generują przychody oraz koszty uzyskania przychodów tego właśnie roku.

Uważam zatem, że w przedstawionej sytuacji spółka postępuje prawidłowo nie uwzględniając w zaliczce za grudzień danego roku rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Jednakże nieprawidłowe jest według mnie rozliczanie przez spółkę tych różnic inwentaryzacyjnych w ramach zeznania CIT-8 za zakończony rok (uważam bowiem, że podatkowo generują one przychody oraz koszty uzyskania przychodów obecnego roku).

Odpowiedź udzielona w dniu 23 stycznia 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi