Przychody z opłat licencyjnych jako zyski kapitałowe

Pytanie: Czy przychody spółki za opłaty licencyjne liczone jako % od sprzedaży od 2018r traktujemy jako zyski kapitałowe w CIT?- odrębne źródło przychodów?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy opłaty licencyjne, o których mowa, są bezpośrednio związane z uzyskiwaniem przez spółkę przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. Jeżeli tak, nie są to przychody z zysków kapitałowych, lecz przychody z innych źródeł przychodów. W przeciwnym razie są to przychody z zysków kapitałowych.

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2018 r. przychody uzyskiwane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie łączą się w jeden strumień przychodów, lecz dzielą się na:

  • przychody z zysków kapitałowych, oraz
  • przychody z innych źródeł przychodów.

Katalog przychodów należących do zysków kapitałowych określa dodany z początkiem 2018 r. art. 7b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 2343 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Z przepisów art. 7b u.p.d.o.p. wynika, że do przychodów z zysków kapitałowych należą, między innymi, przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 u.p.d.o.p. (zob. art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.p.), w tym przychody z licencji (zob. art. 16b ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p.).

Od zasady tej istnieje jeden wyjątek. Dotyczy on przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych (zob. art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.p.).

W świetle powyższego odpowiedź na pytanie zależy od tego czy opłaty licencyjne, o których mowa, są bezpośrednio związane z uzyskiwaniem przez spółkę przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. Jeżeli tak, nie są to przychody z zysków kapitałowych, lecz przychody z innych źródeł przychodów. W przeciwnym razie (co jest według mnie bardziej prawdopodobne) są to przychody z zysków kapitałowych.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 16 lutego 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi