Rozliczenie kosztu nabycia dzieła sztuki

Pytanie: Spółka zakupiła w Stanach Zjednoczonych obraz znanego artysty za kwotę 2.100 USD. Do tego opłaciła należności celne w wysokości 900 PLN oraz usługę transportową w wysokości 1 306,36 EUR. Czy można zaksięgować taki zakup od razu w koszty wyposażenia gabientu Prezesa (koszty reprezentacji) czy taki wydatek powinien stanowić środek trwały niepodlegający amortyzacji?

Odpowiedź: Nabyte przez dzieło sztuki spółka powinna zaliczyć do niepodlegających amortyzacji środków trwałych (zakładając, że ma stanowić wyposażenie gabinetu prezesa dłużej niż rok).

Uzasadnienie: Z art. 16c pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 2343 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., wynika, że dzieła sztuki (oraz eksponaty muzealne) stanowią niepodlegające amortyzacji środki trwałe. Nie dotyczy to jednak wszystkich dzieł sztuki, lecz dzieł sztuki mających cechy środków trwałych, tj. dzieł sztuki stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywanych przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu (zob. art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p.).

Na użytek dalszej części odpowiedzi zakładam, że warunki te są w przedstawionej sytuacji spełnione, w szczególności przedmiotowe dzieło sztuki stanowić ma wyposażenie gabinetu prezesa spółki przez dłużej niż rok. Oznaczałoby to, że nabyte przez dzieło sztuki należy zaliczyć do niepodlegających amortyzacji środków trwałych.

Inaczej miałaby się rzecz, gdyby wartość początkowa przedmiotowego dzieła sztuki była mniejsza niż 10.000 zł. Wówczas zaliczenie go do niepodlegających amortyzacji środków trwałych nie byłoby konieczne (zob. art. 16d ust. 1 zdanie pierwsze u.p.d.o.p.), przy czym w przypadku takim ze względu na wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów reprezentacji (zob. art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.) koszt nabycia przedmiotowego dzieła nie mógłby zostać zaliczony do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 9 sierpnia 2018 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi