Rozliczenie kosztu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami

Pytanie: Spółka komandytowa była zobowiązana do uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2017 na podstawie stosownej deklaracji wystawionej przez wierzyciela. W związku z nieprzekazaniem księgowości ww deklaracji nie została ona ujęta w kosztach roku 2017. W roku 2018 wierzyciel rozpoczął postępowanie komornicze i dokonał zajęcia przysługującyh mu wierzytelności za rok 2017. Czy spółka może uznać, że datą poniesienia kosztu opłat za gospodarowanie odpadami będzie rok 2018, gdyż wtedy dokona dopiero ujęcia w księgach rachunkowych stosownych zapisów na podstawie wyciągu bankowego (zajęcie komornicze)? Czy w takiej sytuacji koszty te uregulowane w roku 2018 (oczywiście bez opłat egzekucyjnych itp.), a dotyczące opłat za rok 2017, mogą obniżać podstawę opodatkowania w roku 2018? 

Odpowiedź: Tak, koszt wskazanej opłaty jest podatkowym kosztem uzyskania przychodów 2018 r.

Uzasadnienie: Koszty ponoszone przez spółki komandytowe dzielą się – z punktu widzenia zaliczania ich do podatkowych kosztów uzyskania przychodów – na dwa rodzaje. Są to koszty dzielą się na koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednio (a więc pośrednio) związane z przychodami. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne, co do zasady, w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (zob. art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 - dalej u.p.d.o.f.). Natomiast koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne, co do zasady, w dacie ich poniesienia. Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (zob. art. 22 ust. 5c u.p.d.o.f.).

Wskazany koszt stanowi koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami (nie da się go bezpośrednio powiązać z konkretnym przychodem lub przychodami spółki komandytowej). W konsekwencji koszt ten jest potrącalny w dacie jego poniesienia, czyli w dniu, na który zostanie ujęty w księgach rachunkowych (zaksięgowany) (zob. art. 22 ust. 5d u.p.d.o.f.). Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika przy tym, że określenie „dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych” oznacza dzień wpisania do ksiąg rachunkowych wydatku na podstawie faktury lub innego dokumentu (zob. przykładowo wyrok NSA z dnia 18 maja 2010 r. – II FSK 942/09, wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r. – II FSK 414/10, wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2012 r. – II FSK 861/11 czy wyrok NSA z dnia 20 maja 2014 r. – II FSK 1443/12).

W przedstawionej sytuacji koszt opłaty za gospodarowanie odpadami w 2017 r. zostanie zaksięgowany w 2018 r. Jest to data poniesienia kosztu w rozumieniu art. 22 ust. 5d u.p.d.o.f., a więc koszt tej opłaty (bez kosztów egzekucyjnych – zob. art. 23 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.f.) stanowi podatkowy koszt 2018 r. Bez znaczenia jest przy tym fakt, że przedmiotowa opłata dotyczy 2017 r., gdyż z przepisów u.p.d.o.f. nie wynika, aby była to okoliczność istotna z punktu widzenia momentu rozpoznania kosztu uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 13 sierpnia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi