Rozpoznanie kosztów na podstawie faktur wystawionych przez podmiot, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej lub ją zlikwidować

Pytanie: Spółka Akcyjna budowlana zleca większość prac podwykonawcom. W trakcie rutynowej kontroli okazało się, że jeden z podwykonawców zawiesił lub zlikwidował działalność gospodarczą, pomimo to wystawiał dla Spółki faktury. Na dzień 31.01.2016 nie wiadomo od kiedy podwykonawca niesłusznie wystawiał faktury. Spółka wystornowała zaksięgowaną fakturę w styczniu. Jak powinna postąpić z poprzednimi okresami?

Odpowiedź: Uważam, że – zakładając, iż przedmiotowe faktury dokumentują usługi faktycznie wykonane przez podwykonawcę – wystawianie przez podwykonawcę faktur, o których mowa, było prawidłowe oraz że faktury te są dla spółki prawidłowymi dowodami księgowymi. Faktury te dokumentują zatem poniesione przez spółkę koszty uzyskania przychodów, a w konsekwencji nie muszą być wyłączane z podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności wyjaśnić pragnę, że status podatnika VAT ma charakter obiektywny i nie zależy od – przykładowo – zawieszenia wykonywania lub zlikwidowania działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu VAT (tj. w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jest podatnikiem VAT nawet jeżeli zawiesił na gruncie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 672 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g., wykonywanie działalności gospodarczej lub zgłosił jej likwidację.

Jest to o tyle, że w przedstawionej sytuacji podwykonawca – jak zakładam – świadczył cały czas usługi dla spółki, o której mowa, a więc faktycznie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu VAT. W tej sytuacji mimo, że formalnie zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej lub zlikwidował działalność gospodarczą, podwykonawca w okresie tym był podatnikiem VAT, a tym samym był uprawniony (a w zasadzie obowiązany) do wystawiania faktur (przepisy VAT nie zakazują bowiem wystawiania faktur przez podatników, którzy na gruncie przepisów u.s.d.g. zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej lub zlikwidowali działalność gospodarczą).

Uważam zatem, że – zakładając, iż przedmiotowe faktury dokumentują usługi faktycznie wykonane przez podwykonawcę – wystawianie przez podwykonawcę faktur, o których mowa, było prawidłowe oraz że faktury te są dla spółki prawidłowymi dowodami księgowymi. Faktury te dokumentują zatem poniesione przez spółkę koszty uzyskania przychodów, a w konsekwencji nie muszą być wyłączane z podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Oczywiście nie ma przeszkód, aby ze względów profilaktycznych spółka wyksięgowała koszty udokumentowane fakturami, o których mowa, z podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Jest to jednak według mnie prawo, a nie obowiązek spółki, o której mowa.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 22 lutego 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi