Skutki w CIT zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości

Pytanie: Spółka w kwietniu 2015r. dokonała korekty podatku od nieruchomości dt 2014r. i zapłaconego w 2014r. W wyniku korekty powstała nadpłata, którą spółka potrąciła przy płatności podatku za bieżący miesiąc 2015r. W którym roku należy ująć zmniejszenie kosztu, w 2015 czy poprzez korektę CIT w 2014r.? Czy należy wykazać zwiększenie przychodu w 2015 r.?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spółka powinna – w dacie dokonania potrącenia – zwiększyć o kwotę nadpłaty przychód 2015 r. Korekta kosztów uzyskania przychodów (ani 2014 r., ani 2015 r.) nie jest w przedstawionej sytuacji właściwa. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Jak stanowią art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.), do przychodów nie zalicza się zwróconych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. A contrario – zwrócone podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaliczone do kosztów uzyskania przychodów stanowią przychody podatników.

Dotyczy to, między innymi, zwracanych nadpłat w podatku od nieruchomości, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2012 r. (IPTPB3/423-329/12-2/GG) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r. (IPPB5/423-388/14-2/IŚ). W pierwszej ze wskazanych interpretacji czytamy, że  „Wnioskodawca uważa, iż zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie wpływu kwoty zwrotu podatku na rachunek bankowy Wnioskodawcy w przypadku stwierdzenia nadpłaty podatku od nieruchomości przez właściwy organ podatkowy. Tym samym zdaniem Wnioskodawcy zwrot nadpłaty nie będzie rodził konieczności dokonania korekt podatku dochodowego od osób prawnych, odpowiednio za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe”.

Podobnie ma się rzecz w przypadkach, gdy nadpłaty w podatku od nieruchomości nie są otrzymywane na rachunek bankowy podatnika, lecz są potrącane przez podatników z bieżących płatności podatków. A zatem w przedstawionej sytuacji spółka powinna – w dacie dokonania potrącenia – zwiększyć o kwotę nadpłaty przychód 2015 r. Korekta kosztów uzyskania przychodów (ani 2014 r., ani 2015 r.) nie jest w przedstawionej sytuacji właściwa.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 30 kwietnia 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi