Strata na sprzedaży samochodu, który nie był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem, jako KUP

Pytanie: Czy niezamortyzowaną wartość środka trwałego można zaliczyć do kosztów firmy w momencie jego sprzedaży na skutek pożaru? Samochód został zakupiony w marcu 2015 za 10.000 zł. W czerwcu 2016 r. spłonął, nie posiadał ubezpieczenia AC W związku z tym, że naprawa przewyższała jego wartość, samochód sprzedaliśmy za 100 zł netto. Czy 5000 zł, które nie zostało zamortyzowane można uznać za koszty podatkowe w momencie sprzedaży samochodu?

Odpowiedź: Uważam, że niezamortyzowana część wartości początkowej przedmiotowego samochodu (tj. 5.000 zł) może zostać zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Przyjęcie takiego stanowiska obarczone jest jednak zwiększonym ryzykiem podatkowym.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Nie ulega wątpliwości, że przepis ten miałby w przedstawionej sytuacji zastosowanie, gdyby przedmiotowy samochód został przez Państwa zlikwidowany (tj. oddany na złom). Skoro jednak przedmiotowy samochód został przez Państwa sprzedany, powstała strata nie jest stratą powstałą w wyniku utraty lub likwidacji samochodu. Nie jest to również strata, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. (przepis ten wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności). Uważam w związku z tym, że niezamortyzowana część wartości początkowej przedmiotowego samochodu (tj. 5.000 zł) może zostać zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Należy jednak zauważyć, że przyjęcie takiego stanowiska obarczone jest zwiększonym ryzykiem podatkowym. Istnieją bowiem wyjaśnienia organów podatkowych, w których uznają one, że również w takich przypadkach jak omawiany ma zastosowanie przepis wyłączający możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. - IPPB1/415-1094/14-2/AM).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 16 sierpnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi