Strata powstała na skutek sprzedaży środków trwałych jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka z o.o. zajująca si eprodukcją rowerów 17 listopada 2014 r.zwołala nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w którym był reprezentowany kapitał zakładowy 70% udziały spółka polska której prezesem i jedynym udziałowcem jest obcokrajowiec. 30% pozostałych udziałów ma osoba fiyczna nie obecna na zgromadzeniu. Nadzwyczajne zgromadzenie podjęło uchwałę o sprzedaży na rzecz spółki, która ma 70% udziałów środki trwałe. 27 marca 2015 osoba fizyczna mająca pozostałe udziały (30%) sprzadała wszystki udziały na rzecz udziałowca spółki polskiej mające dotychczas (70%) udziałów w spółce polskie produkującej rowery za przysłowiową złotówkę. Wartość księgowa spółki według ostatniego bilansu jest wartością ujemną i wynosi ponad 16 mln i wynika z zadłużenia do jednego wierzyciela zagranicznego. 31 marca 2015 r. została zawarta umowa sprzedaży składników majątku za kwotę określoną w uchwale i wystawiona faktura vat na rzecz udziałowca który miał już 100% udziałów (po umowie z 27 marca 2015 r.). Sprzedano składniki wg załącznika i dokonano wyksięgowania z ewidencji spółki. W wyniku wyksięgowania wartości niezamortyzowanej (były i takie środki trwałe) powstała strata na sprzedaży. Czy ta wartość może być zaliczona do kosztów podatkowych spółki? Sprzedane środki trwałe zostay przyjęte na stan spółki i następnie wydzierżawione na rzecz spółki produkującej rowery.

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną część wydatków na nabycie lub wytworzenie sprzedanych środków trwałych. Straty powstałej na skutek sprzedaży środków trwałych spółka do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zaliczyć nie może.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych. A contrario – uważa się za koszty uzyskania przychodów straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, a więc w części niezamortyzowanej (z nieistotnym w omawianej sytuacji wyjątkiem strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności – zob. art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p.).

Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy dochodzi do odpłatnego zbycia (w szczególności sprzedaży) środków trwałych. W przypadkach takich bowiem do kosztów uzyskania przychodów może być zaliczana niezamortyzowana cześć wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych (zob. art. 16 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.). Dopuszczenie zaliczania w takich przypadkach dodatkowo straty powstającej na skutek odpłatnego zbycia środków trwałych oznaczałoby de facto zgodę na dwukrotne zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów tych samych kwot.

Takie też stanowisko reprezentują organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2012 r. (ITPB3/423-477/12/PS), w której czytamy, że „Spółka w momencie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, magazynowym, handlowo - usługowym, halą produkcyjną ma prawo nieumorzoną część wartości początkowej środków trwałych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie ma jednak możliwości dla ujęcia w kosztach uzyskania przychodów straty ekonomicznej powstałej ze sprzedaży części nieruchomości w części nie pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych bowiem spowodowałoby to powtórne zaliczenie do kosztów tych samych wielkości”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 1 grudnia 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi