Usługa doradztwa podatkowego związana z odzyskaniem nadpłaty wraz z odsetkami jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie: Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości, otrzymała ją wraz z odsetkami. Cały proces prowadziła zewnętrzna firma doradztwa podatkowego, która po odzyskaniu nadpłaty wraz z odsetkami wystawiła na Spółkę fakturę VAT, tytułem swojego wynagrodzenia. Otrzymane odsetki Spółka potraktuje jako przychód niepodatkowy (zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 7 ustawy o CIT). Czy wobec tego koszt usługi doradcy podatkowego poniesiony w zakresie dotyczącym otrzymania odsetek od nadpłaty, może zostać uznany przez Spółkę jako podatkowy?

Odpowiedź: Koszt usługi doradztwa podatkowego, o którym mowa, może zostać zaliczony przez spółkę do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.). W świetle tego przepisu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zaliczane być mogą, między innymi, ogólne koszty funkcjonowania spółek, służące zapewnieniu ich prawidłowego działania (zob. przykładowo uchwałę NSA z dnia 24 stycznia 2011 r. - II FPS 6/10). Dotyczy to, między innymi, kosztów obsługi prawnej spółek.

Dotyczy to również kosztów usług prawnych mających na celu odzyskanie nadpłaty wraz z odsetkami. Dzieje się tak mimo, że odsetki od otrzymanej nadpłaty nie stanowią przychodów spółki na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 7 u.p.d.o.p. Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie wskazana już uchwała NSA z dnia 24 stycznia 2011 r. (II FPS 6/10), z której wynika, że wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego (w tym w drodze otrzymywania aportów) dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą wydatki, bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego, zaś do drugiej - wydatki pozostałe (do grupy tej należą, między innymi, koszty obsługi prawnej – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2011 r. - ILPB3/423-86/08/11-S-2/EK). Wydatki należące do pierwszej grupy nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów spółek kapitałowych, natomiast wydatki należące do drugiej grupy mogą być do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zaliczane.

Uchwała powyższa ma w przedstawionej sytuacji odpowiednie zastosowanie, gdyż koszt usługi doradztwa podatkowego, o której mowa, nie należy do wydatków bez których nie jest możliwe odzyskanie nadpłaty wraz z odsetkami. Koszt ten może być zatem przez spółkę zaliczony do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 23 maja 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi