Usługi tłumaczeń a podatek u źródła

Pytanie: Czy usługi tłumaczenia dokumentów przez kontrahenta Czeskiego podlegają pod podatek u źródła i należy złożyć IFT? Polska Spółka z o.o. zleciła czeskiej spółce przetłumaczenie umów oraz ofert handlowych na język czeski oraz przeprowadzenie negocjacji. Mamy także do czynienia z podmiotami powiązanymi ponieważ Prezes spółki czeskiej jest wspólnikiem spółki polskiej usługa została wykonana na kwotę 23 tys. zł.

Odpowiedź:Od przychodów z tytułu świadczenia przez czeskiego kontrahenta usług tłumaczenia dokumentów polska spółka z o.o. nie musi potrącać podatku „u źródła”. W konsekwencji nie jest konieczne sporządzanie przez tę spółkę informacji IFT.

Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. - oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Przychody ze świadczenia usług tłumaczeń nie należą jednak do przychodów, od których pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa. W szczególności przychody takie nie należą do przychodów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f. oraz art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. (tj. przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 marca 2011 r. (IBPBI/2/423-1808/10/BG). Czytamy w niej, że „usługi tłumaczenia dokumentów jako niewymienione w art. 21 ust. 1 updop, w tym w szczególności w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop oraz niemające podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Tak więc przychód uzyskany przez kontrahenta zagranicznego z tytułu wykonanych usług tłumaczenia dokumentów nie mieści się w żadnej z kategorii wymienionej w art. 21 ust. 1 updop”.

A zatem od przychodów z tytułu świadczenia przez czeskiego kontrahenta usług tłumaczenia dokumentów polska spółka z o.o. nie musi potrącać podatku „u źródła”. W konsekwencji nie jest konieczne sporządzanie przez tę spółkę informacji IFT.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 30 marca 2016 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi