Ustalanie statusu małego podatnika na potrzeby stosowania stawki CIT w wysokości 15%

Pytanie: Co należy brać pod uwagę do przychodu chcąc skorzystać z obniżonej 15% stawki podatku? 1. przychód ze sprzedaży towarów i usług + vat należny 2. przychody operacyjne i finansowe Mam wątpliwości dotyczące vatu należnego, wynikającego z rozliczenia WNT i importu usług ( chyba go nie biorę pod uwagę) i co z przychodami przyszłych okresów?

Odpowiedź: Ustalając status małego podatnika na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (w tym dla celów korzystania z obniżonej stawki 15%) należy uwzględniać tylko przychody ze sprzedaży towarów i usług (w tym eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów) oraz podatek należny z tytułu tej sprzedaży (jeżeli występuje). Innych przychodów nie należy uwzględniać przy ustalaniu statusu małego podatnika na gruncie u.p.d.o.p. Dotyczy to, między innymi, podatku należnego od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i importu usług (czynności te nie stanowią bowiem sprzedaży), jak również przychodów podatkowych przyszłych okresów.

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2017 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (w tym spółki komandytowo-akcyjne) korzystać mogą z opodatkowania nową stawką podatku w wysokości 15%. Dotyczyć to będzie, co do zasady, małych podatników (zob. art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.) oraz - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność – podatników rozpoczynających działalność (zob. art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.d.o.p.).

Małymi podatnikami w rozumieniu u.p.d.o.p. są podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, przy czym przeliczenia tej kwoty dla danego roku podatkowego dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (zob. art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p.). Dla będącego rokiem podatkowym roku kalendarzowego 2017 r. limit ten wynosi 5.157.000 zł.

Przepisy u.p.d.o.p. nie definiują pojęcia sprzedaży. Należy w związku z tym zauważyć, że pojęcie to pojawia się również w definicji podatnika na gruncie VAT. Z art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., wynika bowiem, że przez małego podatnika rozumie się, co do zasady, podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Co istotne, na gruncie VAT pojęcie sprzedaży jest zdefiniowane – zgodnie z art. 2 pkt 22 u.p.t.u. rozumie się przez nią odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Ze względu na identyczne w zasadzie brzmienie przytoczonych definicji uznać według mnie należy, że wartość przychodu ze sprzedaży na użytek art. 4a pkt 10 u.p.d.o.p. należy ustalać w oparciu o wartość sprzedaży w rozumieniu VAT. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2009 r. (ITPB3/423-548/09/AM). Czytamy w niej, że „przyjęte na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych rozwiązanie w zakresie definicji „małego podatnika” jest zbieżne z regulacjami w ustawie o podatku od towarów i usług. Tym samym należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż do ustalenia wartości przychodu ze sprzedaży, decydującej o statusie małego podatnika, przyjmuje się wartość sprzedaży zaewidencjonowaną na podstawie wystawionych faktur VAT powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług. Do wartości tej nie wchodzą kwoty otrzymanych dotacji bądź refundacji”.

A zatem ustalając status małego podatnika na gruncie u.p.d.o.p. (w tym dla celów korzystania z obniżonej stawki 15%) należy uwzględniać tylko przychody ze sprzedaży towarów i usług (w tym eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów) oraz podatek należny z tytułu tej sprzedaży (jeżeli występuje). Innych przychodów nie należy uwzględniać przy ustalaniu statusu małego podatnika na gruncie u.p.d.o.p. Dotyczy to, między innymi, podatku należnego od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów i importu usług (czynności te nie stanowią bowiem sprzedaży), jak również przychodów podatkowych przyszłych okresów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 28 stycznia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi