Zakup usług reklamowych od Facebook’a a pobór podatku

Pytanie: Nasza instytucja reklamuje się na portalu społecznościowym Facebook. Po uregulowaniu należności otrzymujemy fakturę ( do pobrania na portalu). Do faktury naliczamy podatek VAT należny i wykazujemy w deklaracji VAT-7 jako import usług. Posiadamy skan certyfikatu rezydencji podatkowej, z którego wynika że, siedzibą podatnika (Facebooka) dla celów podatkowych jest Irlandia. Czy wynagrodzenie za usługi reklamowe na portalu podlegają opodatkowaniu w Polsce?Odpowiedź: Przychody ze świadczenia usług reklamowych przez Facebook Ireland Ltd nie podlegają w przedstawionej sytuacji opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Państwa instytucja nie jest zatem obowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych przychodów. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu. Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Do przychodów, których to dotyczy, należą, między innymi, przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych (zob. art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.). Należy jednak zauważyć, że omawiane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (zob. art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 2 zdanie pierwsze u.p.d.o.f.). Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (zob. art. 26 ust. 1 zdanie drugie u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 2 zdanie drugie u.p.d.o.f.), przy czym dopuszcza się stosowanie certyfikatów rezydencji otrzymanych w formie elektronicznej, w tym ich skanów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2013 r. - IPPB4/415-319/11/13-10/S/SP czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2013 r. -  IBPBI/2/423-342/13/MO).

W omawianym przypadku umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jest umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 29, poz. 129 z późn. zm.). Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład.

W świetle powyższego przychody ze świadczenia usług reklamowych przez Facebook Ireland Ltd nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce (jako zyski przedsiębiorstwa irlandzkiego, które nie prowadzi działalności poprzez położony w Polsce zakład). Państwa instytucja nie jest zatem obowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych przychodów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 9 czerwca 2015 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi