Zakup usługi przeprawy promowej a podatek u źródła

Pytanie: Pracownik udał się w podróż służbowa do Danii. Korzystał z promu, by przeprawić się z Rostocku na teren Danii. Za prom zapłaciła spółka z o.o. w Polsce. Czy należy odprowadzić podatek u źródła w takim przypadku?

Odpowiedź: Nie, w przedstawionej sytuacji na spółce nie ciąży obowiązek pobrania podatku u źródła.

Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. - oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.). Jest to tzw. podatek u źródła.

Dotyczy to, między innymi, przychodów z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych (zob. art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.). Opłata za prom, o której mowa, nie ma jednak takiego charakteru. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji na spółce nie ciąży obowiązek pobrania podatku u źródła.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 30 listopada 2017 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi