Zakup usługi występu kabaretowego a podatek u źródła

Pytanie: Zakupiliśmy od kontahenta z Wielkiej Brytanii usługę występu kabaretowego, który odbył się na terenie Polski. Nie otrzymaliśmy certyfikatu rezydencji -kontrahent twierdzi, że nie jest on potrzebny. Czy powinniśmy zapłacić podatek u żródła?


Odpowiedź: Tak, w przedstawionej sytuacji jesteście Państwo obowiązani do pobrania podatku „u źródła” w wysokości 20% uzyskanego przez kontrahenta przychodu. Nie zmieni tego uzyskanie od niego brytyjskiego certyfikatu rezydencji.

Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Dotyczy to, między innymi, przychodów z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przychody takie opodatkowane są, co do zasady, 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (zob. art. 21 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.).

Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji jesteście Państwo obowiązani do pobrania podatku „u źródła” w wysokości 20% uzyskanego przez kontrahenta przychodu. Nie zmieni tego uzyskanie od niego brytyjskiego certyfikatu rezydencji, gdyż w świetle przepisów art. 16 polsko-brytyjskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (tj. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. - Dz. U. z 2006 r., Nr 250, poz. 1840) przychody te mogą być opodatkowane w Polsce (przy czym przepisy te nie przewidują stosowania niższej stawki podatku u źródła).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 20 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi