Zapłata rat kredytowych na rachunek spoza białej listy

Pytanie: Czy firma, która spłaca kredyt, wpłaty są dokonywane na rachunek banku, który nie widnieje na białej liście, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania wartość odsetek?

Odpowiedź: Według mnie okoliczność, że przedmiotowe wpłaty dokonywane są na rachunek banku, który nie widnieje na białej liście, nie będzie wyłączać możliwości zaliczania odsetek do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Odsetki takie firma, o której mowa, będzie moim zdaniem nadal uprawniona zaliczać do tych kosztów.

Uzasadnienie: Od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowy prowadzony dla celów VAT wykaz podmiotów. Obejmuje on, między innymi, wszystkie podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT oraz dotyczące ich informacje, w tym numery posiadanych przez nich rachunków bankowych oraz w SKOK-ach (zob. art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Z kolei z początkiem 2020 r. dodane zostaną przepisy określająca sankcje za dokonywanie płatności na rachunek inny niż wskazany w tym wykazie (zob. przykładowo art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm., art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 865 z późn. zm. oraz art. 117ba § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 900 z późn. zm.).

Sankcje te będą mogły mieć zastosowanie w przypadku dokonywania płatności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że wpłaty, o których mowa, nie stanowią takich płatności, lecz płatności z tytułu spłaty kredytu (płatnością z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług była finansująca ich zakup płatność dokonana przez bank). Uważam w związku z tym, że do wskazanych płatności nie będą miały zastosowania sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunek inny niż wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b u.p.t.u.

A zatem według mnie okoliczność, że przedmiotowe wpłaty dokonywane są na rachunek banku, który nie widnieje na białej liście, nie będzie wyłączać możliwości zaliczania odsetek do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Odsetki takie firma, o której mowa, będzie moim zdaniem nadal uprawniona zaliczać do tych kosztów.

Niestety, nie są mi znane wyjaśnienia organów podatkowych w tej kwestii. Nie jestem w związku z tym w stanie wskazać czy podzielają one zaprezentowane stanowisko.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 18 grudnia 2019 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi