Zwolnienie od podatku dochodów grup producentów rolnych

Pytanie: W pozycji zeznania 38 CIT-8 grupa producencka wykazała dochód na sprzedaży produktów który zamierza przeznaczyć na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT na środki produkcji dla członków grupy i skorzystać ze zwolnienia. W której pozycji załącznika CIT-O wpisuje się te dochody? Czy grupa powinna płacić zaliczki na podatek dochodowy jeśli przeznaczyła zyski na środki produkcji dla członków grupy ale wydanie ich następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego? Grupa otrzymała dotacje na podstawie art 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, za które zakupiła środki produkcji dla członków grupy. Czy te wydatki są kosztem podatkowym grupy? Czy otrzymane środki przez członków grupy podlegają jakiemukolwiek podatkowi?

Odpowiedź: Dochody grupy producenckiej przeznaczone na zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych (o ile zostaną przeznaczone na te cele w danym roku podatkowym lub w roku następnym, w tym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok poprzedni). Od dochodów takich grupa producencka nie musi płacić zaliczek na podatek. W zeznaniu CIT-8 składanym za 2014 r. dochody takie wykazywane są w poz. 40, zaś w załączanej do tego zeznania informacji CIT-8/O – w poz. 12. Szczegóły oraz odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., zwalnia się od podatku dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym. Przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 17 ust. 9 i 10 u.p.d.o.f., które przewidują, że:

  1. za wydatki na rzecz członków grupy uznaje się wydatki na zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych oraz wydatki na szkolenie członków grupy producentów rolnych,
  2. przy stosowaniu wskazanego zwolnienia nie mają zastosowania przepisy art. 17 ust. 1b, 1e i 1f u.p.d.o.f.

W świetle powyższego dochody grupy producenckiej przeznaczone na zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych (o ile zostaną przeznaczone na te cele w danym roku podatkowym lub w roku następnym, w tym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok poprzedni). Od dochodów takich grupa producencka nie musi płacić zaliczek na podatek. W zeznaniu CIT-8 składanym za 2014 r. dochody takie wykazywane są w poz. 40 (w nowym wzorze zeznania CIT-8 jest to poz. 46), zaś w załączanej do tego zeznania informacji CIT-8/O – w poz. 12 (w nowym wzorze informacji – w poz. 20). Dotyczy to również dochodów, które powstały na skutek otrzymywanych przez grupy producenckie dotacji.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że koszty zakupu środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodów grupy. Nie są to bowiem koszty ponoszone przez grupę producentów rolnych na cele określone w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. (przepis ten stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów). Dotyczy to również kosztów zakupu środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych finansowanych z otrzymanych dotacji.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że otrzymywane przez członków grupy producenckiej środki produkcji nie podlegają, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2014 r. - ITPB1/415-32/14/PSZ czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2014 r. - ITPB1/415-893/14/WM), podatkiem od spadków i darowizn (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2014 r. - IBPBII/1/436-151/14/MCZ), ani żadnym innym podatkiem.

Wyjątek dotyczy otrzymujących takie środki niektórych członków grupy producenckiej, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej. Otrzymywane środki produkcji generują u nich podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody z działów specjalnych, o ile przychody te są u nich opodatkowane na zasadach ogólnych (w przypadku korzystania z opodatkowania w formie norm szacunkowych do opodatkowania nie dochodzi – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2014 r. - ITPB1/415-85/14/WM).

Odpowiedź udzielona w dniu 18 marca 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi