Bieg sześciomiesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia SD-Z2

Pytanie: Kiedy upływa termin sześciu miesięcy na zgłoszenie SDZ? Podatnik dostał darowiznę 13.04.2017 r. Kiedy upływa 6 miesięcy - 13.10.2017 r. czy 14.10.2017 r.?

Odpowiedź: Termin dokonania zgłoszenia na formularzu SD-Z2 upłynął w przedstawionej sytuacji w dniu 13 października 2017 r.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 833 z późn. zm.) – dalej u.p.s.d., zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby z tzw. grupy 0. Warunkiem tego zwolnienia jest, co do zasady, zgłoszenie (na formularzu SD-Z2) nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (zob. art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.). Jednocześnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 u.p.s.d. wynika, że przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia (z zastrzeżeniem, że jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń). W przedstawionej sytuacji darowiznę podatnik otrzymał w dniu 13 kwietnia 2017 r., a więc obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał w tym właśnie dniu.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że obowiązujące na gruncie przepisów podatkowych zasady obliczania terminów określają przepisy art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.) – dalej o.p. Z przepisów tych wynika, między innymi, że terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (zob. art. 12 § 3 o.p.). W świetle tego przepisu termin dokonania zgłoszenia na formularzu SD-Z2 upłynął 13 października 2017 r. (był to piątek, a więc termin nie uległ wydłużeniu na podstawie art. 12 § 5 o.p.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 30 listopada 2017 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi