Darowizna nieprzekraczająca kwoty wolnej od podatku a zeznanie SD-3

Pytanie: Czy w przypadku przekazania darowizny rzeczowej o wartości ok 4.500 (czyli mieszczącej się w kwocie wolnej od podatku), której nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, istnieje konieczność składania deklaracji SD-3?

Odpowiedź: Nie, w przypadku przekazania darowizny rzeczowej o wartości około 4.500 zł na rzecz osoby zaliczonej do III grupy podatkowej nie ma obowiązku złożenia zeznania SD-3 (o ile nie nastąpiło przekroczenie kwoty wolnej od podatku ze względu na konieczność uwzględnienia 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie).

Uzasadnienie: Obowiązek składania zeznań SD-3 wynika z art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 833 z późn. zm.) – dalej u.p.s.d. Zeznania te składa się w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Mają to na uwadze wyjaśnić pragnę, że nabycie (w ramach darowizny) własności rzeczy i praw majątkowej o czystej wartości nieprzekraczającej – w pięcioletnich okresach (zob. art. 9 ust. 2 u.p.s.d.) kwot wskazanych w art. 9 ust. 1 u.p.s.d. (w przypadku osób zaliczonych do III grupy podatkowej kwota ta wynosi 4.902 zł) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a więc nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W związku z tym w przypadkach takich nie rozpoczyna biegu termin do złożenia zeznania SD-3, a w konsekwencji obowiązek złożenia tego zeznania nie istnieje. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w treści opublikowanej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/) broszury pt. „Zasady opodatkowania spadków i darowizn”, gdzie czytamy, że „obowiązek złożenia zeznania nie występuje, gdy:

  • wartość rynkowa darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie poprzednich 5 lat),
  • umowa darowizny jest zawarta w formie aktu notarialnego”.

A zatem w przypadku przekazania darowizny rzeczowej o wartości około 4.500 zł na rzecz osoby zaliczonej do III grupy podatkowej nie ma obowiązku złożenia zeznania SD-3 (o ile nie nastąpiło przekroczenie kwoty wolnej od podatku ze względu na konieczność uwzględnienia 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 4 grudnia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi