Darowizna pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej

Pytanie: Czy darowizna pomiędzy małżonkami posiadającymi rozdzielność majątkową jest zwolniona z podatku z tyt. spadków i darowizn zawsze? Czy też na zasadach ogólnych zwolniona do kwoty 9637zł ? Czy też tylko jeśli zgłosi się ją do urzędu w ciągu 6 m-cy?

Odpowiedź: Najczęściej darowizny dokonywane pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn albo są zwolnione od tego podatku. Nie jest tak jednak zawsze.

Uzasadnienie: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 833 z późn. zm.) – dalej u.p.s.d., nie zawiera szczególnych przepisów dotyczących małżonków pozostających w rozdzielności majątkowej.

W konsekwencji darowizn dokonywanych pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej dotyczy kwota wolna od podatku od spadków i darowizn w standardowej wysokości 9.637 zł (zob. art. 9 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d.), z zastrzeżeniem że jest to limit pięcioletni (zob. art. 9 ust. 2 u.p.s.d.).

Jednocześnie darowizny dokonywane pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej korzystają ze zwolnień od podatku od spadków i darowizn na zasadach ogólnych. Najczęściej zatem darowizny takie – jako darowizny dokonywane pomiędzy osobami należącymi do tzw. grupy o - mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a u.p.s.d. Warunkiem tego zwolnienia jest, co do zasady, zgłoszenie nabycia na formularzu SD-Z2 (w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego), a w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne - udokumentowanie ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym (zob. art. 4a ust. 1 u.p.s.d.). Warunki te obowiązują również w przypadku darowizn dokonywanych dokonywane pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej.

A zatem najczęściej darowizny dokonywane pomiędzy małżonkami pozostającymi w rozdzielności majątkowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn albo są zwolnione od tego podatku. Nie jest tak jednak zawsze. Jeżeli bowiem w przypadku darowizny przekraczającej kwotę wolną od podatku od spadków i darowizn nie zostaną spełnione warunki żadnego ze zwolnień od tego podatku (w szczególności zwolnienia, o którym mowa w art. 4a u.p.s.d.), darowizna ta będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 6 grudnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi