Dział spadku a zgłoszenia SD-Z2

Pytanie: Jak w formularzu SD-Z2 wykazać sporządzenia Aktu Poświadczenia Dziedziczenia, w którym dział spadku występuje po 1/3 pomiędzy mężem zmarłej i jej dwójką dzieci, jeżeli sporządzono wyłącznie umowę o częściowy dział spadku udziałów w Spółce z o.o. Majątek, który pozostał obejmuje dom oraz środki pieniężne, których rodzina na dzień dzień dzisiejszy nie chce dzielić. Istnieje jednak możliwość podjęcia decyzji o podziale pozostałej części majątku w przyszłości. Jak prawidłowo dokonać zgłoszenia nabycia spadku, żeby w przyszłości uniknąć konieczności opodatkowania w/w podziału?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spadkobiercy w składanych przez siebie zgłoszeniach SD-Z2 wskazać powinni odziedziczony majątek, tj. po 1/3 udziału w odziedziczonych składnikach majątku. W zgłoszeniach tych spadkobiercy nie powinni uwzględniać treści umowy o częściowy dział spadku.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega, między innymi, nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia (zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 833 z późn. zm. – dalej u.p.s.d.).

Od nabycia w ramach działu spadku odróżnić należy podział odziedziczonego majątku w ramach działu spadku. Nie jest to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków darowizn (zob. przykładowo wyrok WSA w Gdańsku z dnia 31 lipca 2017 r. - I SA/Gd 804/17) i nie wpływa na podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia. Jak czytamy w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 15 września 2010 r. (III SA/Wr 412/10), „podatek od spadków i darowizn zależny jest od nabycia spadku w drodze dziedziczenia a nie od działu spadku. Jeżeli przy dziale spadku spadkobierca nie zostanie uwzględniony nie wpływa to już na jego obowiązek podatkowy określony w u.p.s.d., gdyż ustawa ta w tym względzie nie przewiduje takiej możliwości”.

Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji spadkobiercy w składanych – w celu skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a u.p.s.d. - zgłoszeniach SD-Z2 wskazać powinni odziedziczony majątek, tj. po 1/3 udziału w odziedziczonych składnikach majątku. W zgłoszeniach tych spadkobiercy nie powinni uwzględniać treści umowy o częściowy dział spadku.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 6 lutego 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi