Wypłata spadkobiercy należności za usługę wykonaną przez spadkodawcę

Pytanie: Urząd Miasta będzie płacił nabywcy spadku (mężowi zmarłej żony) należność w wysokości brutto 5.500 zł za wykonaną przez zmarłą żonę usługę na rzecz Urzędu. Jakie obowiązki podatkowo-informacyjne posiada Urząd wobec Urzędu Skarbowego przy dokonywaniu wypłaty. Czy należy potracić z kwoty brutto podatek, a jeżeli tak to jaki?

Odpowiedź: Urząd Miasta powinien w przedstawionej sytuacji wypłacić mężowi (spadkobiorcy) należność za wykonaną przez zmarłą żonę (spadkodawcę) usługę i poinformować o tym właściwego ze względu na miejsce zamieszkania męża naczelnika urzędu skarbowego. Dokonując takiej wypłaty Urząd Miasta nie jest obowiązany do potrącania żadnego podatku. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., Nr 86 z późn. zm.), dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty.

W świetle tego przepisu Urząd Miasta powinien w przedstawionej sytuacji wypłacić mężowi (spadkobiorcy) należność za wykonaną przez zmarłą żonę (spadkodawcę) usługę i poinformować o tym właściwego ze względu na miejsce zamieszkania męża naczelnika urzędu skarbowego. Dokonując takiej wypłaty Urząd Miasta nie jest obowiązany do potrącania żadnego podatku. Odpowiednie zastosowanie ma w przedstawionej sytuacji interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 października 2009 r. (IBPBII/1/436-142/09/MCZ), w której czytamy, że „Wnioskodawca jako dłużnik spadkodawcy winien wypłacić uprawnionym spadkobiercom wynikającą z umowy zlecenia należność ( bez potrącania podatku) a informację, o dokonanej wypłacie i jej wysokości zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osób, którym wypłacona będzie kwota wynikająca z umowy zlecenia wchodząca do spadku w terminie 14 dni od dnia wypłaty należności”.

W szczególności w przedstawionej sytuacji Urząd Miasta nie jest obowiązany do potrącania zaliczek na podatek dochodowy. Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2009 r. (ITPB2/415-166/09/ENB), w której czytamy, że „wynagrodzenie i inne należności po zmarłym pracowniku stały się częścią masy spadkowej i tym samym nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym na Wnioskodawcy nie ciąży z tego tytułu obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 29 kwietnia 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi