Zeznanie SD-3 a kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

Pytanie: Czy w zeznaniu SD-3 podaje się wartość nabytego w drodze spadku udziału w nieruchomości pod odjęciu kwoty wolnej przynależnej II grupie podatkowej (jestem bratankiem) czy podaje się tą wartość w 100%? Jeżeli wartość nabytego w spadku udziału w nieruchomości jest niższa, niż kwota wolna 7.276 zł i nigdy od spadkodawcy niczego nie otrzymałem to muszę skladać zeznanie SD-3?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji w zeznaniu SD-3 – jeżeli powinno zostać złożone - należy wskazać wartość rynkową udziału w nieruchomości bez odejmowania kwoty wolnej od podatku (kwotę tę uwzględni jednak naczelnik urzędu skarbowego wydając decyzję ustalającą kwotę zobowiązania w podatku od nieruchomości). Jeżeli łączna wartość rzeczy i praw majątkowych (w tym udziału w nieruchomości) nabytych w spadku jest niższa niż 7.276 zł oraz jeżeli nigdy wcześniej nie otrzymał Pan niczego od spadkodawcy, nie musi Pan składać zeznania SD-3.

Uzasadnienie: Obowiązek składania zeznań SD-3 wynika z art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 644) – dalej u.p.s.d. Zeznania te składa się w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W zeznaniu SD-3 wskazuje się, między innymi, wartość rynkową nabywanych rzeczy lub praw majątkowych (udziału) w dniu powstania obowiązku podatkowego w zł. Jednocześnie ani z przepisów u.p.s.d., ani z treści formularza SD-3 nie wynika, aby przy wykazywaniu tej wartości należało uwzględniać kwotę wolną od podatku określoną w art. 9 ust. 1 u.p.s.d. (jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, kwota ta wynosi 7.276 zł – zob. art. 9 ust. 1 pkt 2 u.p.s.d.). A zatem w przedstawionej sytuacji w zeznaniu SD-3 – jeżeli powinno zostać złożone - należy wskazać wartość rynkową udziału w nieruchomości bez odejmowania kwoty wolnej od podatku (kwotę tę uwzględni jednak naczelnik urzędu skarbowego wydając decyzję ustalającą kwotę zobowiązania w podatku od nieruchomości). 

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że nabycie własności rzeczy i praw majątkowej o czystej wartości nieprzekraczającej – w pięcioletnich okresach (zob. art. 9 ust. 2 u.p.s.d.) kwot wskazanych w art. 9 ust. 1 u.p.s.d. (w przypadku osób zaliczonych do II grupy podatkowej kwota ta wynosi – jak zostało wskazane – 7.276 zł) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a więc nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W związku z tym w przypadkach takich nie rozpoczyna biegu termin do złożenia zeznania SD-3, a w konsekwencji obowiązek złożenia tego zeznania nie istnieje. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w treści opublikowanej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/) broszury pt. „Zasady opodatkowania spadków i darowizn”, gdzie czytamy, że „obowiązek złożenia zeznania nie występuje, gdy:

  • wartość rynkowa darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie poprzednich 5 lat),
  • umowa darowizny jest zawarta w formie aktu notarialnego”.

Oznacza to, że jeżeli łączna wartość rzeczy i praw majątkowych (w tym udziału w nieruchomości) nabytych w spadku jest niższa niż 7.276 zł oraz jeżeli nigdy wcześniej nie otrzymał Pan niczego od spadkodawcy, nie musi Pan składać zeznania SD-3.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 21 września 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi