Brak przedrostka PL na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Pytanie: Po zmianie oprogramowania w firmie wystawiono pomyłkowo faktury WDT niezawierające prefiksu kraju sprzedawcy (PL) przed NIP.
Jakie mogą być tego konsekwencje i jak to naprawić?

Odpowiedź: Z tytułu popełnienia wskazanego błędu firmie nie grożą żadne konsekwencje. Błąd ten firma może naprawić wystawiając fakturę korygującą.

Uzasadnienie: Z art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. a w zw. z art. 97 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., wynika obowiązek wskazywania na fakturach dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów numeru VAT UE sprzedawcy, a więc NIP poprzedzonego przedrostkiem PL.
Przepisy nie przewidują przy tym sankcji nakładanych na podatników, którzy obowiązek ten naruszą (w szczególności nie powoduje to utraty prawa do zastosowania do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki 0%). Ze względu na znikomą społeczną szkodliwość tego błędu nie wchodzi również w grę wyciągnięcie z tego tytułu konsekwencji karnych skarbowych (za wadliwe wystawienie faktury). W konsekwencji z tytułu popełnienia wskazanego błędu firmie nie grożą żadne konsekwencje.
Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że wszelkie błędy w treści wystawionych faktur mogą być przez sprzedawców naprawiane w jeden tylko sposób, tj. w drodze wystawienia faktury korygującej (zob. art. 106j ust. 1 pkt 5 u.p.t.u.). W konsekwencji błąd, o którym mowa, firma może naprawić wystawiając fakturę korygującą.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 19 czerwca 2020 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi