Czas na wystawienie faktury do paragonu

Pytanie: Wystawiłam paragon w miesiącu styczniu - sprzedaż została ujęta i zaewidencjonowana w raporcie okresowym. Ile mam czasu na wystawienie faktury do paragonu, jeśli klient jej zażąda? Jak sytuacja będzie wyglądała, jeżeli klientem będzie:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prowadząca działalność gospodarczą?

Odpowiedź: Czas na wystawienie przez Panią faktury do paragonu zależy od tego, kiedy klient zażąda wystawienia faktury. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy klientem jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie ujawnia prowadzenia takiej działalności, jak również osoba fizyczna, która ujawnia się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Uzasadnienie: Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym osób fizycznych prowadzących taką działalność, które jednak w związku z dokonywaniem zakupów nie ujawnią się jako prowadzące działalność gospodarczą) musi być dokumentowana fakturami tylko na żądanie tych osób (zob. art. 106b ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Jest tak, o ile żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (zob. art. 106b ust. 3 u.p.t.u.).

Terminy wystawiania faktur w takich przypadkach określają przepisy art. 106i ust. 6 u.p.t.u. Wynika z nicy, że jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, faktury na żądanie należy wystawiać w standardowym terminie, tj. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (zob. art. 106i ust. 6 pkt 1 u.p.t.u.). Natomiast jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone później, faktury na żądanie należy wystawiać nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania (zob. art. 106b ust. 6 pkt 2 u.p.t.u.).

A zatem czas na wystawienie przez Panią faktury do paragonu zależy od tego, kiedy klient zażąda wystawienia faktury. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy klientem jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie ujawnia prowadzenia takiej działalności, jak również osoba fizyczna, która ujawnia się jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 4 stycznia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi