Data poniesienia pierwszego wydatku dotyczącego pojazdu samochodowego

Pytanie: Jaka prawidłowo określić datę pierwszego wydatku? Nie wpłacamy zaliczek, otrzymujemy fakturę za zakup nowych pojazdów - data wystawienia 03-09-2018 r., a data dostawy 12-09-2018 r. Która data jest wiążąca, aby liczyć 7 dni - data wystawienia czy dostawy? Czy faktura zakupu pojazdu (nowego samochodu) stanowi pierwszy wydatek i która data jest ważna – wystawienia faktury czy dostawy – ponieważ daty mogą być różne. Od której daty liczymy 7 dni?

Odpowiedź: Z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe wynika, że datą poniesienia pierwszego wydatku jest w przedstawionej sytuacji data dostawy pojazdów samochodowych (data wystawienia faktury nie ma znaczenia). Oznaczałoby to, przykładowo, że w przypadku pojazdów samochodowych dostarczonych Państwu w dniu 12 września 2018 r. termin zgłoszenia ich informacją VAT-26 upływa w dniu 19 września 2018 r.

Uzasadnienie: Z punktu widzenia dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych pojazdy te dzielą się na:

  • pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy,
  • pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.); pojazdy należące do tej grupy należy, co do zasady, zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego składając informacje VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 u.p.t.u.).

W przypadku pojazdów samochodowych należących do drugiej z grup zgłoszenia pojazdu naczelnikowi urzędu skarbowego dokonywać należy w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiony został pierwszy dotyczący go wydatek (zob. art. 86a ust. 12 u.p.t.u.). W przypadku niezłożenia informacji VAT-26 w tym terminie konieczne byłoby uznanie, że samochód ten jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia - zob. art. 86a ust. 13 u.p.t.u.).

Nie ma przy tym podstawy, aby użyty w art. 86a ust. 12 u.p.t.u. zwrot „dzień poniesienia wydatku” rozumieć inaczej niż dosłownie. Mimo to organy podatkowe uważają, że za pierwszy wydatek związany z pojazdem, o którym mowa w art. 86a ust. 12 u.p.t.u. należy uznać czynność, która będzie podlegać u.p.t.u. (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2016 r. - IPPP1/4512-1342/15-2/KR, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2017 r. -3063-ILPP1-1.4512.165.2016.2.MJ czy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 maja 2017 r. – 0114-KDIP4.4012.83.2017.1.IGO).

Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że datą poniesienia pierwszego wydatku jest w przedstawionej sytuacji data dostawy pojazdów samochodowych (data wystawienia faktury nie ma znaczenia). Oznaczałoby to, przykładowo, że w przypadku pojazdów samochodowych dostarczonych Państwu w dniu 12 września 2018 r. termin zgłoszenia ich informacją VAT-26 upływa w dniu 19 września 2018 r.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 19 września 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi