Daty dotyczące faktur zakupu wykazywane w plikach JPK_VAT

Pytanie: Czy dla celów JPK ewidencja w zakresie zakupu należy obowiązkowo wypełniać min pole data sprzedaży. Do tej pory dla uproszczenia przy generowaniu rejestru zakupu VAT i JPK ewidencja przyjmowaliśmy, że jest to ta sama data co data dokumentu tj wystawienia faktury przez dostawcę. Niestety w rzeczywistości na części faktur zakupowych są to inne daty. Czy jeżeli ww. daty tj. sprzedaży i wystawienia są w obrębie tego samego miesiąca to możemy przy generowaniu JPK ewidencja stosować to uproszczenie, ponieważ nasz system księgowy nie przewiduje takiej pozycji przy wprowadzaniu faktur zakupu? Czy US może wymagać skorygowania JPK z tytułu poniższego błędu mniejszej wagi, który nie powoduje rozbieżności w kwocie podatku VAT? Czy są już w tym zakresie jakieś wytyczne MF?

Odpowiedź: W przypadku faktur zakupu nie wypełnia w plikach JPK_VAT pola dotyczącego daty sprzedaży. Nie wypełnia się również w tych plikach pola dotyczącego daty wystawienia, jednak data wystawienia faktury jest wskazywana w polu DataZakupu.

Uzasadnienie: Z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.) wynika obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK informacji o danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Obowiązek ten realizowany jest poprzez przesyłanie plików JPK_VAT, którego struktura została przez Ministerstwo Finansów udostępniona na stronie https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk

Ze struktury tej wynika, że w przypadku faktur zakupu w pliku JPK_VAT wykazywana jest DataZakupu, tj. – jak wynika z broszury informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT – data wystawienia dowodu zakupu, oraz DataWpływu, tj. – jak wynika ze wskazanej broszury – data wpływu dowodu zakupu o ile jest inna niż DataZakupu, w przypadku tożsamej daty zakupu i daty wpływu można pozostawić puste pole.

A zatem w przypadku faktur zakupu nie wypełnia w plikach JPK_VAT pola dotyczącego daty sprzedaży. Nie wypełnia się również w tych plikach pola dotyczącego daty wystawienia, jednak data wystawienia faktury jest wskazywana w polu DataZakupu.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że w plikach JPK_VAT zawsze wskazywane powinny być prawidłowe i kompletne dane. Jeżeli zatem nie wypełniacie Państwo – mimo ciążącego na Państwu obowiązku – jednego ze wskazanych pól, przesyłane przez Państwa pliki JPK_VAT są błędne. Konieczne jest zatem ich skorygowanie, a więc jeżeli naczelnik urzędu skarbowego zażąda od Państwa stosownej korekty, będzie to żądanie zasadne.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 31 lipca 2018 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi