Dokonywanie pełnych odliczeń od wydatków dotyczących samochodów demonstracyjnych

Pytanie: Jesteśmy dealerem samochodowym, oprócz sprzedaży mamy też wynajem samochodów. Posiadamy samochody demonstracyjne (osobowe), które służą do jazd próbnych oraz odpłatnie wynajmowane są pracownikom. Czy mamy obowiązek zgłaszać takie samochody na VAT-26 i prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu aby odliczyć 100% VAT?

Odpowiedź: Tak, dokonywanie pełnych odliczeń od wydatków dotyczących powyższych samochodów wymaga, między innymi, prowadzenia ewidencji ich przebiegu oraz zgłoszenia ich naczelnikowi urzędu skarbowego informacją VAT-26.

Uzasadnienie: Od 1 kwietnia 2014 r. z punktu widzenia dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych (w tym od zakupów paliwa, części oraz materiałów eksploatacyjnych) pojazdy te dzielą sią na:

  • pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy,
  • pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.); pojazdy należące do tej grupy należy, co do zasady, zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego składając informacje VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 u.p.t.u.).

Nie zawsze jednak w przypadku pozostałych pojazdów samochodowych warunkiem dokonywania pełnych odliczeń jest prowadzenie ewidencji przebiegu oraz składanie informacji VAT-26. Jak bowiem stanowi art. 86a ust. 5 pkt 1 u.p.t.u., warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

  • odprzedaży,
  • sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Niestety, organy podatkowe uważają, że samochody przeznaczane przez dealerów do jazd testowych (próbnych) nie są przeznaczone wyłącznie do wymienionych celów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 października 2015 r. (ITPP2/4512-725/15/RS) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 października 2015 r. (ILPP1/4512-1-518/15-4/AW). Podobne stanowisko dominuje w orzecznictwie sądów administracyjnych (zob. przykładowo wyrok WSA w Łodzi z dnia 4 maja 2016 r. - I SA/Łd 200/16 czy wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2016 r. - I SA/Po 257/16).

Prowadzi to do wniosku, że art. 86a ust. 5 pkt 1 u.p.t.u. nie ma w stosunku do samochodów, o których mowa, zastosowania. Dokonywanie od dotyczących ich wydatków pełnych odliczeń wymaga zatem, między innymi, prowadzenia ewidencji ich przebiegu oraz zgłoszenia ich naczelnikowi urzędu skarbowego informacją VAT-26.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 9 lutego 2017 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi