Dokonywanie zaokrągleń w informacjach podsumowujących VAT-UE

Pytanie: Jak należy należy dokonywać zaokrągleń w informacjach podsumowujących VAT-UE? Czy każdą fakturę osobno od tej samej firmy i sumować zaokrąglone faktury? Czy zaokrąglać dopiero sumę faktur na danym NIP-ie. Czy może wystąpić różnica w stosunku do VAT-7, czy należy sztucznie dopasować?

Odpowiedź: Zaokrągleń należy dokonywać po zsumowaniu wartości wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów od poszczególnych kontrahentów (w uproszczeniu – zaokrąglać należy sumę faktur na danym NIP-ie). Konsekwencją powyższego może być wystąpienie różnicy w stosunku do treści deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Uzasadnienie: Pytania dotyczą sposobu wypełniania informacji podsumowujących VAT-UE. Obowiązek składania tych informacji przewiduje art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że obecnie obowiązujący wzór informacji podsumowującej VAT-UE określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 2268). Z kolei załącznik nr 2 do r.i.p. zawiera objaśnienia do tej informacji.

Z objaśnień do części D. informacji podsumowującej VAT-UE (w części tej wykazuje się wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, a więc – w pewnym uproszczeniu – dokonywane przez podatników zakupy) wynika, że w kolumnie c należy wpisać łączną wartość nabyć dokonanych w miesiącu, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów. Oznacza to, że zaokrągleń należy dokonywać po zsumowaniu wartości wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów od poszczególnych kontrahentów (w uproszczeniu – zaokrąglać należy sumę faktur na danym NIP-ie).

Konsekwencją powyższego może być wystąpienie różnicy w stosunku do treści deklaracji VAT-7/VAT-7K. Nie należy w takim przypadku sztucznie dostosowywać kwot wykazywanych w informacji podsumowującej VAT-UE.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 30 sierpnia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi