Dokumentowanie sprzedaży towarów z magazynu konsygnacyjnego

Pytanie: Firma prowadzi sprzedaż w kraju z magazynu konsyganacyjnego. 1. Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym występuje zawsze w chwili wydania towaru , która jest dla nas datą sprzedaży :; czy możemy zastosować uproszczenie i wystawić na wszystkie pobrania w danym miesiącu jedną fakturę z datą sprzedaży danego m-ca np. Pobrania za styczeń data sprzedaży styczeń?

Odpowiedź: Nie ma przeszkód, aby firma, o której mowa za dany miesiąc wystawiała jedną tylko fakturą obejmującą wszystkie dostawy (pobrania) towarów. Postępowanie takie nie wpłynie jednak na powstawanie przychodów z tytułu dokonywania dostaw towarów, które nadal powstawać będą w firmie w dacie wydania (pobrania) towarów.

Uzasadnienie: W przeszłości istniały przepisy wprost przewidujące możliwość wystawiania faktur zbiorczych, tj. faktur dokumentujących kilka odrębnych dostaw towarów lub usług. Obecnie co prawda przepisu takiego nie ma, lecz nie ulega wątpliwości, że możliwość taka nadal istnieje. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2014 r. (IPTPP4/443-467/14-2/OS), w której czytamy, że „w przypadku dostaw dokonywanych na rzecz podatników, Wnioskodawca będzie miał prawo do dokumentowania sprzedaży kilku dostaw w ramach jednego okresu rozliczeniowego, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy, poprzez wystawienie jednej faktury w ostatnim dniu tego miesiąca (dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca) najpóźniej do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów”.

Dotyczy to również wskazanej sytuacji. A zatem nie ma przeszkód, aby firma, o której mowa za dany miesiąc wystawiała jedną tylko fakturą obejmującą wszystkie dostawy (pobrania) towarów.

Postępowanie takie nie wpłynie jednak na powstawanie przychodów z tytułu dokonywania dostaw towarów. Jak bowiem wynika z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm.), za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W konsekwencji nawet w przypadku zbiorczego fakturowania dostaw (pobrań) towarów przychody z tytułu tych dostaw (pobrań) powstawać będą w firmie w dacie wydania (pobrania) towarów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 30 marca 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi