Dropshipping a VAT

Pytanie: Firma planuje rozpocząć sprzedaż za pośrednictwem aukcji internetowych na zasadach dropshippingu. To znaczy, firma będzie wystawiać na aukcje internetowej przedmioty których faktycznie nie będzie posiadała (firma nie posiada żadnego magazynu). Przedmioty te, nigdy też nie będą w posiadaniu tej firmy. W momencie sprzedaży firma zamawia towar bezpośrednio u sprzedawcy z Chin a producent z Chin bezpośrednio towar wysyła do kupującego. Firma, której dotyczy pytanie zarabia na różnicy pomiędzy ceną towaru z aukcji internetowej a ceną tego towaru za jaką otrzyma towar od producenta z Chin. Firma nie będzie podpisywała żadnej umowy z producentami z Chin. Płatność będzie za pośrednictwem PayPal. Jak prawidłowo rozliczyć takie transakcje w podatku od towarów i usług?

Odpowiedź:Uważam, że zależnie od przyjętego modelu dropshippingu firma, o której mowa, świadczyć będzie usługi pośrednictwa lub dostawy towarów, przy czym w obu przypadkach będą to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Uzasadnienie: Działalność prowadzona w oparciu o model logistyczny nazywany dropshippingiem może mieć dwojaki charakter. Po pierwsze, rola przedsiębiorcy może ograniczać się jedynie do pośrednictwa w sprzedaży towarów handlowych. W przypadkach takich przedsiębiorcy świadczą na rzecz dostawców towarów usługi pośrednictwa (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2015 r. - ILPP1/4512-1-186/15-4/TK), które powinny być dokumentowane fakturami wystawianymi na kwoty otrzymywanych prowizji. W przypadku świadczenia takich usług pośrednictwa dla dostawców zagranicznych (np. z Chin) miejsce ich świadczenia znajduje się (na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.) poza terytorium kraju, a więc nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Po drugie, przedsiębiorca może nabywać i sprzedawać towary we własnym imieniu. W przypadkach takich ma zastosowanie art. 7 ust. 8 u.p.t.u., który stanowi, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Są to tzw. dostawy łańcuchowe. A zatem w przypadku tego modelu dropshoppingu w sytuacji, o której mowa, dochodzić będzie do dwóch dostaw towarów – dostaw towarów między chińskim dostawcą a firmą, o której mowa, oraz dostaw towarów między tą firmą a ostatecznymi nabywcami.

Wskazać jednocześnie należy, że art. 22 ust. 4 u.p.t.u. stanowi, iż w przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów. W świetle tego przepisu uważam, że – a contrario – w przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który nie jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną poza terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów.

W przedstawionej sytuacji – jak zakładam – firma, o której mowa, nie będzie dokonywała zgłoszeń celnych towarów, o których mowa, a w konsekwencji nie będzie na niej ciążył obowiązek uiszczenia cła, a więc nie będzie podatnikiem z tytułu importu przedmiotowych towarów. Uważam zatem, że miejsce świadczenia dokonywanych przez nią dostaw towarów znajdować się będzie poza terytorium kraju, a więc dostawy te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Reasumując – uważam, że zależnie od przyjętego modelu dropshippingu firma, o której mowa, świadczyć będzie usługi pośrednictwa lub dostawy towarów, przy czym w obu przypadkach będą to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Dodać przy tym należy, że bezpieczniejszym podatkowo modelem dropshippingu jest model pośrednictwa, gdyż w przypadku drugiego ze wskazanych modeli istnieje ryzyko uznania przez organy podatkowe, że jednak dostawy dokonywane przez firmę dokonywane są na terytorium Polski (a więc podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce). 

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 22 kwietnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi