Działalność w zakresie architektury a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Czy działalność w zakresie architektury może być zwolniona podmiotowo z vat?

Odpowiedź: Tak, podatnicy prowadzący działalność w zakresie architektury mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatki VAT (o ile w ramach prowadzonej działalności nie świadczą usług doradztwa ani nie wykonują innych czynności wyłączających możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Przepisy zwalniają od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 150.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Korzystający z tego zwolnienia podatnicy, między innymi, nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnicy VAT (rejestracji takiej mogą jednak dokonać dobrowolnie), nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT (prowadzą jedynie tzw. ewidencję uproszczoną) oraz nie mają, co do zasady, obowiązku regularnego składania deklaracji VAT (wyjątek od tej zasady dotyczy deklaracji VAT-8 składanych przez zwolnionych podmiotowo podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE).

Przypadki, w których wyłączone jest korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, określają przepisy art. 113 ust. 13 u.p.t.u.. Z przepisów tych nie wynika, że korzystanie ze zwolnienia podmiotowego wyłącza świadczenie trzech rodzajów usług, tj. usług prawniczych, usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego) oraz usług jubilerskich (zob. art. 113 ust. 13 pkt 2 u.p.t.u.). Świadczenie usług architektury nie należy do żadnego z tych rodzajów usług. W konsekwencji o ile świadczenia usług architektury podatnik nie wykonuje innych czynności wyłączających możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego (w szczególności nie świadczy usług doradztwa), może korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 września 2015 r. (IBPP1/443-553/14/AW) wydana na wniosek podatnika, którego działalność polegała na sporządzaniu dokumentacji koncepcyjnych, architektoniczno-budowlanych oraz wykonawczych z ewentualnym prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji. W odpowiedzi na pytanie podatnika o możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego organ podatkowy w powyższej interpretacji wyjaśnił, że „jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przewidywana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł – wówczas w 2014 r. Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, oczywiście do momentu gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150.000 zł”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 8 września 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi