Dzień dokonania dostawy nieruchomości

Pytanie: Który dzień uważa się za dzień dokonania dostawy nieruchomości, dzień podpisania aktu notarialnego czy dzień wystawienia faktury w przypadku sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT?

Odpowiedź: Co do zasady, datą dokonania dostawy budynku, lokalu, budowli lub grunt jest data sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości.

Uzasadnienie: Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów (w tym budynków, lokali, budowli oraz gruntów) powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów (zob. art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). W świetle art. 7 ust. 1 u.p.t.u. do dokonania dostawy towarów dochodzi zaś z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Mając to na uwadze zauważyć należy, że do przeniesienia prawa własności nieruchomości konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Jednakże do dokonania dostawy gruntu, budynku, budowli lub ich części niekoniecznie dochodzi z chwilą sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Strony umowy mogą określić, że przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel gruntem, lokalem, budynkiem lub budowlą (a w konsekwencji dokonanie ich dostawy) następuje później (zob. wyrok NSA z dnia 1 marca 2013 r. – I FSK 530/12) lub wcześniej (zob. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 listopada 2010 r. – I SA/Bk 526/10). Może się również zdarzyć, że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy gruntu, budynku, budowli lub ich części nie powstanie, gdyż w akcie notarialnym wydanie nieruchomości uzależnione zostało od zapłaty ceny, a cena nie została zapłacona (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r. – III SA/Wa 1326/11).

Tym niemniej sporządzenie aktu notarialnego należy jednak według mnie uznać za domyślny moment dokonania dostawy gruntu, lokalu, budynku lub budowli. Jeżeli zatem z okoliczności danej sprawy (w tym z treści aktu notarialnego) nie wynika inny moment dokonania dostawy nieruchomości, dostawę gruntu, lokalu, budynku lub budowli należy uznawać za dokonaną z chwilą sporządzenia aktu notarialnego. 

Bez znaczenia jest natomiast z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy gruntu, lokalu, budynku lub budowli data wystawienia faktury. Dotyczy to również sytuacji, gdy nieruchomość jest sprzedawana podmiotowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 19 kwietnia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi