Faktury wystawiane do sprzedaży udokumentowanej paragonem

Pytanie: Czy gdy osoba fizyczna zażyczy od 2020 roku fakturę, to trzeba sprzedaż dodatkowo nabić na kasę fiskalną? Czy nadal pozostaje obowiązek nabicia na kasę fiskalną sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Czy obowiązek podania numeru NIP na paragonie dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, czyli jak nie poda numeru NIP, a będzie chcieć fakturę to jej nie dostanie? A jak będzie w sytuacji osób fizycznych nie prowadzących działalności, czy osoba taka mając paragon bez swojego nip na nim, może otrzymać fakturę?

Odpowiedź: W 2020 r. nadal nie będzie konieczne ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży innej niż sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W świetle przepisów obowiązujących w 2020 r. wyróżnić będzie można – z punktu widzenia wystawianych faktur - trzy rodzaje sprzedaży.

Uzasadnienie: Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Obowiązek dotyczy i w 2020 r. nadal będzie dotyczył wyłącznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W konsekwencji w 2020 r. nadal nie będzie konieczne ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży innej niż sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W konsekwencji typowa sprzedaż „fakturowa” (na rzecz firm) nadal nie będzie musiała być ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. dodany przy tym zostanie art. 106b ust. 5 u.p.t.u. stanowiący, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Od zasady tej istnieć będzie tylko jeden wyjątek dotyczący podatników świadczących usługi taksówek osobowych (zob. dodawany art. 106b ust. 7 u.p.t.u.).

W świetle tych przepisów wyróżnić można będzie trzy rodzaje sprzedaży, tj.:

  • sprzedaż, która nie będzie ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących; sprzedaż taka będzie mogła (a najczęściej będzie musiała) dokumentowana fakturami bez żadnych ograniczeń,
  • sprzedaż, która będzie zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej ze wskazaniem NIP na paragonie – sprzedaż taka będzie mogła (a często będzie musiała) być dokumentowana fakturami, w tym fakturami wystawianymi na rzecz podatników (ze wskazaniem NIP nabywcy; uznać należy, że musi to być ten sam NIP co wskazany na paragonie),
  • sprzedaż, która będzie zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej bez wskazania NIP na paragonie – sprzedaż taka będzie mogła (a często będzie musiała) być dokumentowana fakturami, jednak nie będą to mogły być faktury wystawiane na podatników; w szczególności nie będą to mogły być faktury ze wskazanym NIP nabywcy.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 17 grudnia 2019 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi