Handel przedmiotami z gier komputerowych a kasy fiskalne

Pytanie: Posiadając PKD 47.91.Z (czyli handel internetowy) będę zajmował się handlem wirtualnymi przedmiotami w grach sieciowych. Przedmioty będą nabywać osoby fizyczne płacąc za nie wyłącznie na rachunek bankowy. Będą to osoby z całego świata. Czy obowiązuje mnie limit obrotów powyżej 20 tys. zł z obowiązkiem jej instalacji? I jak powinienem liczyć limit zwolnienia z podatku vat tylko dla krajowych odbiorców czy i dla krajowych i zagranicznych. Usługa handlu będzie prowadzona z terenu naszego kraju.

Odpowiedź: Najprawdopodobniej w związku z przekroczeniem przez Pana limitu zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych w wysokości 20.000 zł nie będzie Pan musiał rozpocząć ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Uzasadnienie: Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej nazywanych osobami prywatnymi) podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które w 2018 r. określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454) – dalej r.z.e.

Rozporządzenie to, między innymi, zwalnia z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 załącznika do r.z.e.). Zwolnienie to ma zastosowanie w Pańskim przypadku (zakładając, że z prowadzonej przez Pana ewidencji i dowodów dokumentujących otrzymywane płatności będzie jednoznacznie wynikać, jakich konkretnie czynności dotyczą), a w konsekwencji w związku z przekroczeniem przez Pana limitu zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych w wysokości 20.000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 1 r.z.e.) nie będzie Pan musiał rozpocząć ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Na marginesie wskazać pragnę, że w mojej ocenie cała Pańska sprzedaż (a więc zarówno dla odbiorców krajowych, jak i dla odbiorców zagranicznych) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Sprzedaż ta stanowi bowiem moim zdaniem świadczenie usług, do którego nie ma zastosowania żaden z przepisów określających szczególny sposób ustalania miejsca świadczenia (w szczególności według mnie nie są to ani usługi elektroniczne, ani usługi, o których mowa w art. 28l u.p.t.u.). W konsekwencji na podstawie art. 28c ust. 1 u.p.t.u. miejsce świadczenia tych usług znajduje się na terytorium Polski (w miejscu, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 27 marca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi