Handel samochodami a zwolnienie VAT

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT. Zamierzam rozszerzyć swoją działalność o handel samochodami. Czy w związku z tym tracę prawo do zwolnienia z podatku vat z art. 113? Nadmieniam, że handlować będę używanymi samochodami na terenie Polski. Czy samochody którymi zamierzam handlować (używane, handel na terenie Polski) są towarami opodatkowanymi podatkiem akcyzowym i jednocześnie czy obliguje mnie to do zgłoszenia do VAT?

Odpowiedź: W związku z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej o handel samochodami używanymi (a precyzyjniej – w związku z dokonaniem pierwszej dostawy samochodu w ramach tej działalności) utraci Pan prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. W związku z tym stanie się Pan obowiązany do zarejestrowania jako czynny podatnik VAT (rejestracji takiej powinien Pan dokonać najpóźniej przed dniem utraty prawa do zwolnienia podmiotowego).

Uzasadnienie: Przepisy zwalniają od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Korzystający z tego zwolnienia podatnicy, między innymi, nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT (prowadzą jedynie tzw. ewidencję uproszczoną) oraz, co do zasady, obowiązku regularnego składania deklaracji VAT (wyjątek od tej zasady dotyczy deklaracji VAT-8 składanych przez zwolnionych podmiotowo podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE). Ponadto podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego faktury muszą wystawiać tylko na żądanie nabywców (zob. art. 106b ust. 3 pkt 2 u.p.t.u.).

Podatnicy prowadzący (w tym rozpoczynający) działalność w zakresie handlu samochodami najczęściej ze zwolnienia tego nie mogą niestety korzystać. Wynika to z tego, że ze zwolnienia tego nie stosuje się, co do zasady, do podatników dokonujących dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w tym samochodów osobowych (zob. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b u.p.t.u.). Co prawda istnieje wyjątek od tej zasady (ma on zastosowanie w przypadku dokonywania dostaw samochodów osobowych niebędących nowymi środkami transportu w rozumieniu VAT, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji), lecz wyjątek ten w przypadku podatników prowadzących działalność w zakresie handlu samochodami nie ma zastosowania.

W szczególności stanowisko o braku możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników prowadzących działalność w zakresie handlu samochodami osobowymi reprezentują organy podatkowe. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 marca 2016 r. (sygn. IBPP2/4512-1066/15/EK), w której czytamy, że „mając na uwadze przepis art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy oraz przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że Wnioskodawca dokonując dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (samochodów osobowych stanowiących towar handlowy w prowadzonej działalności gospodarczej) nie jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy”.

A zatem w związku z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej o handel samochodami używanymi (a precyzyjniej – w związku z dokonaniem pierwszej dostawy samochodu w ramach tej działalności) utraci Pan prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. W związku z tym stanie się Pan obowiązany do zarejestrowania jako czynny podatnik VAT (rejestracji takiej powinien Pan dokonać najpóźniej przed dniem utraty prawa do zwolnienia podmiotowego - zob. art. 96 ust. 5 pkt 2 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 11 stycznia 2018 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi