Import usług od podatnika niezarejestrowanego do VAT UE

Pytanie: Jako firma spedycyjna z polskim VAT UE zlecieliśmy firmie z Estonii przewiezienie towaru z Włoch do Polski. Przyszła do nas faktura od klienta z Estonii bez ich VAT UE. Okazało się, że nie są zarejestrowani jako VAT UE. Czy w tym przypadku nabycia od Klienta z Estonii usługi rozliczam normalnie import usług zgodnie z art.28b ustawy o VAT wg stawki 23%? Czy ten import usług wykazuję w deklaracji od strony podatku należnego w poz. 29 i 30, a od strony podatku naliczonego w poz. 45 i 46?

Odpowiedź: Nabycie usługi, o której mowa, stanowi dla Państwa „zwykły” import usług.

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism).

Dotyczy to między innymi importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Zwrócić należy uwagę, że z powyższych przepisów nie wynika warunek, aby usługa była świadczona przez podatnika zarejestrowanego w swoim państwie jako podatnik VAT, w tym jako podatnik VAT UE. Brak takiej rejestracji nie ma zatem znaczenia z punktu widzenia występowania importu usług.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że warunki wystąpienia importu usług są w przedstawionej sytuacji spełnione, tj. Państwo jako polski podatnik (tj. podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabyliście usługę transportową, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski (na podstawie art. 28b ust. u.p.t.u., który stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej), od estońskiej firmy, która – jak zakładam – nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji jesteście Państwo obowiązani rozpoznać i opodatkować import usług. Należy to uczynić na zasadach ogólnych, tj. wykazując import usług w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz – jeżeli przysługuje Państwu prawo do odliczenia – w poz. 45 i 46 tej deklaracji.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 31 sierpnia 2018 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi