Import usług u podatnika zwolnionego z podatku VAT

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako komik -artysta jest zwolniona z Vat na mocy art 43 i 113 ustawy o VAT. Do obróbki filmów z wystąpień używa programu Adobe zakupionego on line. Kontrahent przysłał invoice bez VAT i nipem unijnym IE. Jak należy postąpić w zakupu importu usług jako nie VAT-owiec?

Odpowiedź: W celu rozliczania importu usług, o którym mowa, osoba, o której mowa, powinna - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy - złożyć deklarację VAT-9M. W deklaracji tej powinien zostać wykazany podatek VAT z tytułu importu usług obliczony według stawki 23%.

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism).

Dotyczy to, między innymi, importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Warunki te są w przedstawionej sytuacji spełnione, gdyż będąca podatnikiem osoba fizyczna (tj. podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabyła od podatnika zagranicznego (tj. nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski) usługę, której – na gruncie polskich przepisów – miejsce świadczenia znajduje się na terytorium kraju (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej). W konsekwencji nabycie wskazanej usługi stanowi dla osoby, o której mowa, import usług.

Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, że jest to podatnik zwolniony od podatku VAT. Nie jest to bowiem okoliczność wyłączająca występowanie importu usług.

W celu rozliczania importu usług, o którym mowa, osoba, o której mowa, powinna - w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy - złożyć deklarację VAT-9M (zob. art. 99 ust. 9 u.p.t.u.). W deklaracji tej powinien zostać wykazany podatek VAT z tytułu importu usług obliczony według stawki 23% (stawki właściwej w Polsce dla nabytej usługi).

W związku z wystąpieniem tego importu usług osoba, o której mowa, jest również obowiązany do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE (zob. art. 97 ust. 3 pkt 1 u.p.t.u.; oczywiście, jeżeli już nie jest zarejestrowana jako taki podatnik). Osoba ta nie ma natomiast obowiązku sporządzenia i złożenia w przedstawionej sytuacji informacji podsumowującej. Import usług nie jest bowiem wykazywany ani w informacjach podsumowujących VAT-UE.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 13 lutego 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi