Import usługi remontowej

Pytanie: Spółka z o.o. , podatnik VAT czynny i VAT UE jest inwestorem, podpisała umowę na remont pomieszczeń (usługa budowlana) znajdujących się w Polsce. Wykonawcą robót jest firma z Wielkiej Brytanii, która nie jest podatnikiem VAT ani w Wielkiej Brytanii ani w Polsce. Jak inwestor powinien rozpoznać tę transakcję jeśli, otrzymał od wykonawcy fakturę bez VAT? Czy na fakturze od wykonawcy powinien być NIP inwestora unijny czy bez przedrostka PL? Czy prawidłowe jest podanie na fakturze informacji "odwrotne obciążenie"?

Odpowiedź: Zakup usługi remontowej stanowi dla spółki z o.o. opodatkowany podatkiem VAT według stawki 23% import usług, który spółka powinna wykazać w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zapewne spółka jest jednocześnie uprawniona do odliczenia – jako kwoty podatku naliczonego – kwoty podatku należnego z tytułu importu usług (w poz. 43 i 44 albo 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K).

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism).

Dotyczy to między innymi importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Warunki wystąpienia importu usług są w przedstawionej sytuacji spełnione, tj. polska spółka z o.p. (tj. podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabyła usługę remontową, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski (na podstawie art. 28e u.p.t.u., który ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości), od brytyjskiego podatnika (każda firma jest bowiem podatnikiem, tj. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą; nie każda firma jest natomiast podatnikiem zarejestrowanym, jednak okoliczność czy usługę świadczy podatnik zarejestrowany nie ma znaczenia z punktu widzenia wystąpienia importu usług), który – jak zakładam – nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Oznacza to, że zakup usługi remontowej stanowi dla spółki z o.o. opodatkowany podatkiem VAT według stawki 23% import usług, który spółka powinna wykazać w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zapewne spółka jest jednocześnie uprawniona do odliczenia – jako kwoty podatku naliczonego – kwoty podatku należnego z tytułu importu usług (w poz. 43 i 44 albo 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że do faktury wystawianej przez brytyjską firmę nie mają zastosowania polskie przepisy o wystawianiu faktur (zob. art. 106a u.p.t.u.), lecz – najprawdopodobniej – przepisy brytyjskie. Przepisy te nie są mi znane, a w konsekwencji nie jestem w stanie udzielić informacji na temat treści faktury wystawionej przez brytyjską firmę. Tym niemniej w świetle tego, że nabycie przedmiotowej usługi stanowi dla spółki z o.o. import usług adnotacja na fakturze o odwrotnym obciążeniu jest zasadna.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 10 października 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi