Kilka sklepów a obowiązek przesyłania plików JPK

Pytanie: Firma Handlowa prowadzi sprzedaż w trzech miastach, dla każdego sklepu jest prowadzona oddzielna księga przychodów i rozchodów oraz rejestry VAT, z których na koniec miesiąca sporządzane jest zestawienie, a na jego podstawie sporządzana jest deklaracja VAT i wyliczany podatek dochodowy. Czy firma może wysyłać pliki JPK z każdego sklepu oddzielnie i zestawienie, czy musi to być przekazywane jako jeden plik?

Odpowiedź: Firma musi wysyłać jeden plik JPK_VAT.

Uzasadnienie: Z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.) wynika obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Obowiązek ten realizowany jest poprzez przesyłanie plików JPK_VAT.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że niezależnie od liczby tworzonych rejestrów, czynni podatnicy VAT prowadzą jedną ewidencję VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 u.p.t.u. (tj. wszystkie tworzone przez podatników rejestry składają się na jedną taką ewidencję). Nie ma jednocześnie przepisów pozwalających na przesyłanie w formacie informacji o częściach prowadzonej ewidencji VAT. W konsekwencji dane o ewidencji VAT przesyłane muszą być zawsze w formie jednego pliku JPK_VAT.

A zatem firma, o której mowa, musi przesyłać jeden tylko plik JPK_VAT. Nie może przesyłać odrębnych plików JPK_VAT dla poszczególnych sklepów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 11 stycznia 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi