Korekta VAT na skutek zwolnionej od podatku VAT sprzedaży nieruchomości

Pytanie: Podatnik zakupił nieruchomość (bez naliczonego podatku VAT). W czasie zakupu jak i potem poniósł wydatki z których odliczył podatek naliczony (nieruchomość na wynajem komercyjny opodatkowany stawką 23%) . Nieruchomość została wprowadzona na środki trwałe firmy. Po kilku miesiącach zdecydował się sprzedać w/w nieruchomość (opodatkowana stawką zw). Kiedy musi dokonać korekty odliczenia podatku naliczonego w związku ze sprzedażą zwolnioną z VAT?

Odpowiedź: Korekta związana ze zwolnioną od podatku sprzedażą VAT powinna zostać dokonana w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.

Uzasadnienie: W przypadkach określonych przepisami art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnicy obowiązani mogą być (chociaż w przypadku korekt na korzyść podatników mówić raczej należy o uprawnieniu) do korygowania odliczonego podatku VAT. Może być tak, między innymi, jeżeli w tzw. okresie korekty nastąpi sprzedaż towarów lub usług podlegających korekcie rozłożonej w czasie (zob. art. 91 ust. 4 u.p.t.u.). W przypadkach takich, jeżeli towary lub usługi zostaną:

  • opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi (zob. art. 91 ust. 6 pkt 1 u.p.t.u.),
  • zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu (zob. art. 91 ust. 6 pkt 2 u.p.t.u.).

W przedstawionej sytuacji ma miejsce drugi z tych przypadków, a zatem w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystywanie wskazanej nieruchomości jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku. Konieczna jest w związku z tym korekta części podatku odliczonego dotyczącego tej nieruchomości (tj. części tego podatku przypadającej na pozostały okres korekty). Korekty tej należy dokonać jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty w deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości (zob. art. 91 ust. 5 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 25 lipca 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi