Korekta VAT w związku ze sprzedażą samochodu wykorzystywanego w sposób mieszany

Pytanie: W dniu 1 stycznia 2018 r. kupiłem samochód osobowy za kwotę netto 50.000 zł (środek trwały). Odliczyłem tylko 50% (wykorzystywany do celów mieszanych) wartości VAT tj. kwoty 5.750 zł. W dniu 1 lipca 2018 r. sprzedałem wyżej opisany samochód (na fakturze VAT ze stawką 23%). Czy w związku ze sprzedażą środka trwałego nastąpiła zmiana jego przeznaczenia na wyłączne związaną z działalnością gospodarczą? Samochód został sprzedany w okresie 5-letniej korekty i moim zdaniem mam prawo do korekty kwoty podatku naliczonego w deklaracji za 07.2018 r. w wysokości 54miesiące/60miesięcy*5750(kwota nieodliczonego VAT) = 5270,83 zł.

Odpowiedź: Tak, na skutek sprzedaży przedmiotowego samochodu stała się Pan uprawniony do odliczenia w drodze korekty części podatku, która przy nabyciu samochodu nie stanowiła kwoty podatku naliczonego. Ponieważ samochód sprzedał Pan w 54 miesiącu, licząc od końca 60-miesięcznego okresu korekty, kwota ta wynosi 5.175 zł (5.750 zł x 54/60).

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1 u.p.t.u., nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. Z kolei art. 90b ust. 6 u.p.t.u. stanowi, że w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł korekty, o której mowa w art. 90b ust. 1 u.p.t.u., dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy.

Jak przy tym stanowi art. 90b ust. 2 u.p.t.u., w przypadku gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty. Z kolei art. 90b ust. 4 u.p.t.u. stanowi, że na potrzeby omawianej korekty uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

W świetle przytoczonych przepisów na skutek sprzedaży przedmiotowego samochodu stała się Pan uprawniony do odliczenia w drodze korekty części podatku, która przy nabyciu samochodu nie stanowiła kwoty podatku naliczonego (ze względu na brzmienie art. 86a ust. 1 u.p.t.u.). Ponieważ samochód sprzedał Pan w 54 miesiącu, licząc od końca 60-miesięcznego okresu korekty, kwota ta wynosi 5.175 zł (5.750 zł x 54/60).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 31 sierpnia 2018 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi