Korekta VAT z tytułu zmiany przeznaczenia samochodu wykupionego z leasingu

Pytanie: Zakupiliśmy samochód osobowy VW Taureq gdzie odliczamy 50% VAT. Był to leasing i do użytkowania samochód został przyjęty w listopadzie 2015 r. (zakup w tym samym miesiącu). Wykup z leasingu nastąpił w czerwcu 2018 r. Od którego momentu należy liczyć korektę VAT z tytułu zmiany przeznaczenia samochodu? Od momentu przyjęcia samochodu do użytkowania tj. od listopada 2015 r. czy od czerwca 2018 r., kiedy samochód został wykupiony? Samochód został sprzedany w lipcu 2018 r.

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji okres korekty należy liczyć od czerwca 2018 r. Oznacza to, że sprzedaż nastąpiła w 11 miesiącu, licząc od końca okresu korekty (zakładam, że wartość początkowa przedmiotowego samochodu nie przekroczyła 15.000 zł), a w konsekwencji w drodze tej korekty możecie Państwo odliczyć 11/12 kwoty podatku z faktury wykupu samochodu, który nie stanowił kwoty podatku naliczonego.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1 u.p.t.u., nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. Z kolei art. 90b ust. 6 u.p.t.u. stanowi, że w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł korekty, o której mowa w art. 90b ust. 1 u.p.t.u., dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy.

Jak przy tym stanowi art. 90b ust. 2 u.p.t.u., w przypadku gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty. Z kolei art. 90b ust. 4 u.p.t.u. stanowi, że na potrzeby omawianej korekty uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Przepisy art. 90b ust. 1 pkt 2 oraz art. 90b ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. mówią, między innymi, o oddaniu pojazdów samochodów do używania. Moment ten ma jednak znaczenie z punktu dokonywania korekt, o których mowa, tylko w przypadku pojazdów samochodowych wytworzonych przez podatników. Tylko bowiem w przypadku takich pojazdów samochodowych nie dochodzi do ich nabycia lub importu przez podatników.

W szczególności nie ma podstaw do przyjęcia, że okres oddania do używania pojazdu samochodowego ma przy dokonywaniu korekty, o której mowa, znaczenie w przypadku samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego (zakładam, że przedmiotem takiego właśnie leasingu był samochód osobowy, o którym mowa). W przypadkach takich przy dokonywaniu tej korekty istotny jest moment nabycia samochodu, tj. wykupu z leasingu.

A zatem w przedstawionej sytuacji na potrzeby dokonania wskazanej korekty okres korekty należy liczyć od czerwca 2018 r. Oznacza to, że sprzedaż nastąpiła w 11 miesiącu, licząc od końca okresu korekty (zakładam, że wartość początkowa przedmiotowego samochodu nie przekroczyła 15.000 zł), a w konsekwencji w drodze tej korekty możecie Państwo odliczyć 11/12 kwoty podatku z faktury wykupu samochodu, który ze względu na brzmienie art. 86a ust. 1 u.p.t.u. nie stanowił kwoty podatku naliczonego.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 21 sierpnia 2018 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi