Korekta VAT związana z uznaniem za środek trwały samochodu stanowiącego towar handlowy podatnika

Pytanie: Samochód został zakupiony w lipcu jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży. Odliczono 100% VAT. W sierpniu zadecydowano przeznaczyć go na środek trwały 50% VAT. Czy w sierpniu można skorygować całe 50% VAT czy tylko za 59 miesiące?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji jesteście Państwo obowiązani zmniejszyć kwotę podatku naliczonego o 59/60 z 50% kwoty podatku odliczonego przy nabyciu przedmiotowego samochodu.

Uzasadnienie: Z punktu widzenia dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych (w tym od zakupów paliwa, części oraz materiałów eksploatacyjnych) pojazdy te dzielą sią na:

  • pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy,
  • pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.); pojazdy należące do tej grupy należy, co do zasady, zgłaszać naczelnikom urzędu skarbowego składając informacje VAT-26 (zob. art. 86a ust. 12 u.p.t.u.).

Nie zawsze jednak prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów (a w konsekwencji zgłaszanie ich naczelnikom za pomocą informacji VAT-26) jest warunkiem dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów należących do drugiej z wymienionych grup. Jak bowiem stanowi art. 86a ust. 5 pkt 1 u.p.t.u., warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do, między innymi, odprzedaży, jeżeli odprzedaż stanowi przedmiot działalności podatnika. Przepis ten – jak zakładam – miał w przedstawionej sytuacji zastosowanie, co pozwoliło Państwu odliczyć podatek VAT z tytułu zakupu przedmiotowego samochodu w 100% bez konieczności prowadzenia dla niego ewidencji przebiegu oraz zgłaszania go naczelnikowi urzędu skarbowego za pomocą informacji VAT-26 (a jedynie pod warunkiem zapewnienia, że sposób wykorzystania przedmiotowego samochodu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą).

W tej sytuacji przeznaczenie samochodu na środek trwały stanowiło zmianę jego wykorzystania, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. (zakładając, że nie są spełnione wskazane powyżej warunki dokonywania pełnych odliczeń przewidziane dla drugiej grupy pojazdów samochodowych). Konsekwencją tego jest obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego za pozostały okres korekty (zob. art. 90b ust. 4 u.p.t.u.).W przedstawionej sytuacji zmiana sposobu wykorzystywania samochodu nastąpiła w 59 miesiącu, licząc od końca 60-miesięcznego okresu korekty. W konsekwencji w ramach korekty, o której mowa, jesteście Państwo obowiązani zmniejszyć kwotę podatku naliczonego o 59/60 z 50% kwoty podatku odliczonego przy nabyciu przedmiotowego samochodu.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 31 sierpnia 2018 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi